logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13750. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de novembre de 2020 per la qual es destina en comissió de serveis la senyora María Consuelo de Paco Martín per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat adscrit a l’edifici Anselm Turmeda.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir aquest lloc de treball vacant, destín en comissió de serveis la senyora María Consuelo de Paco Martín per ocupar el lloc de cap d’àrea, plaça codi 5175, subgrup C1, nivell 22, a l’edifici Anselm Turmeda, amb els efectes econòmics i administratius d’11 de novembre de 2020.

La senyora María Consuelo de Paco Martín, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupi.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.