logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 505 - Any  XXXVI - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13751. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 4 de novembre de 2020 per la qual es fa pública l’adjudicació de les places als aspirants aprovats a les proves selectives d’accés al subgrup C1 pel torn lliure, per a l'ingrés a l’escala de tècnics especialistes de cossos específics d’altres serveis d’aquesta universitat.

Vista la Resolució del Rector del dia 26 d’octubre de 2020 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 186, de 29 d’octubre), per la qual es nomenen funcionaris de carrera els aspirants aprovats a les proves selectives d’accés al subgrup C1 pel torn lliure, per a l'ingrés a l’escala de tècnics especialistes de cossos específics d’altres serveis d’aquesta universitat, resolc:

Fer pública l’adjudicació de les places que es detallen a continuació:

Ordre del procés selectiu

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat

1

Arcas Alou, Jennifer

5159

Servei de Comunicació, Promoció i Imatge

2

Costa Fiol, Antoni

5282

Servei de Comunicació, Promoció i Imatge

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.