logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13749. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de novembre de 2020 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i per acord del Consell de Direcció del dia 10 de novembre de 2020, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants pel sistema de lliure designació, destín en comissió de serveis els funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupin.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

 

Arbona Nadal, Antoni Lluís

 

5335

 

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

 

CE (AS)

 

A2

 

26

 

16-11-2020

 

Bastida López, Francisco José

 

5334

 

Gerència

 

CE (TIC)

 

A1

 

29

 

16-11-2020

 

Prohens Vadell, Jaume

 

5336

 

Servei de Processos de Gestió Acadèmica

 

CE (TIC)

 

A1

 

26

 

16-11-2020