logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13748. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de novembre de 2020 per la qual es nomena la senyora Hanan El Aou-Ouad investigadora col·laboradora de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA) amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn la senyora Hanan El Aou-Ouad investigadora col·laboradora de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA) pel període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 de desembre de 2021, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA) i Sra. Gerent de la Universitat.