logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13742. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de novembre de 2020 per la qual es nomena directora del Laboratori de Química Analítica Ambiental la professora Gemma Isabel Turnes Palomino.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l'acord previ del Consell de Direcció del dia d'avui, segons el que preveuen l'article 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i l’article 5 de l’Acord executiu 10145/2012, de 7 de febrer, pel qual es crea el Laboratori de Química Analítica Ambiental, nomèn directora del laboratori esmentat la professora Gemma Isabel Turnes Palomino, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals i Sra. Gerent de la Universitat.