logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13741. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de novembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució del Rectorat 13450/2020, de 19 de febrer, per la qual es nomenen vicedegans de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i atesos els canvis produïts a l’equip deganal de la Facultat de Filosofia i Lletres, es modifica la Resolució del Rectorat 13450/2020, de 19 de febrer, per la qual es nomenen vicedegans de la Facultat de Filosofia i Lletres, completada per les Resolucions del Rectorat 13487/2020, de 27 de febrer, i 13717/2020, de 20 d’octubre.

Ara, d’acord amb el que estableix l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, de 19 de desembre, que determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, els vicedegans i caps d’estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres són els següents:

Nom

Estudis

Sra. Eva María Pérez Rodríguez

Estudis Anglesos

Sra. Joana Maria Petrus Bey

Geografia

Sr. Joan González Guardiola

Filosofia

Sra. Anika Lenke Kovács

Llengua i Literatura Catalanes

Sra. Catalina Monserrat Roig

Llengua i Literatura Espanyoles

Sr. Llorenç Picornell Gelabert

Història

Sr. Francisco José Falero Folgoso

Història de l’Art

Sra. Joana Maria Mestre Miquel

Treball Social

Així mateix, en cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del degà (article 52.4 dels Estatuts), l’ha de substituir la senyora Joana Maria Petrus Bey.     

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i Sra. Gerent de la Universitat.