logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13740. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de novembre de 2020 per la qual es nomena vicedegana de la Facultat de Filosofia i Lletres la professora Eva María Pérez Rodríguez.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a l'article 52.1 i d’acord amb el que estableix l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, que determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, nomèn vicedegana de la Facultat de Filosofia i Lletres, que serà la cap d’estudis d’Estudis Anglesos, la professora Eva María Pérez Rodríguez, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i Sra. Gerent de la Universitat.