logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13743. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de novembre de 2020 per la qual es nomena subdirector del Laboratori de Química Analítica Ambiental el professor Edwin Palacio.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l'acord previ del Consell de Direcció del dia d'avui, segons el que preveu l’article 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB, nomèn subdirector del Laboratori de Química Analítica Ambiental el professor Edwin Palacio, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals i Sra. Gerent de la Universitat.