logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13708. RESOLUCIO del Rectorat del dia 3 de novembre de 2020 per la qual es modifica i completa el registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l’autenticació de ciutadans en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears.

Mitjançant l’Acord executiu 12905/2018, de 13 de novembre, es va crear i regular el registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l’autenticació de ciutadans en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears, a l’annex del qual s’incloïa la relació de funcionaris de la Universitat de les Illes Balears habilitats per a la identificació i l’autenticació esmentades. Posteriorment aquest acord s’ha modificat i completat per les resolucions del Rectorat 13024/2019, de 19 de febrer, 13150/2019, de 18 de juny, i 13523/2020, de 12 de maig.

A la vista de l’augment dels procediments administratius que actualment s’han de tramitar al registre electrònic a causa de la crisi sanitària motivada per la pandèmia de la COVID-19, i per assegurar que la UIB pugui garantir que els interessats s’hi puguin relacionar per mitjans electrònics, s’ha considerat oportú d’ampliar novament la relació de funcionaris que poden assistir en l'ús de mitjans electrònics els interessats que ho demanin, en especial quant a la identificació, signatura electrònica i presentació de sol·licituds a través del registre electrònic.

Per tot el que s’ha dit, en virtut de les competències atribuïdes per l’article 3.2 de l’Acord executiu 12905/2018, he acordat de modificar i completar la relació de funcionaris de la Universitat de les Illes Balears habilitats per a la identificació i l’autenticació de ciutadans en l’àmbit d’aquesta universitat en els termes següents:

Article 1. Incorporació

Al registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l’autenticació dels ciutadans, creat mitjançant l’Acord executiu 12905/2018 i completat per les resolucions del Rectorat 13024/2019, de 19 de febrer, 13150/2019, de 18 de juny, i 13523/2020, de 12 de maig, s’hi incorpora la persona següent:

Mallorca (Centre d’Estudis de Postgrau)

 • Magdalena Ripoll Nicolau

Article 2. Publicació

Es publica com a annex la relació completa de funcionaris del registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l’autenticació dels ciutadans en l’àmbit d’aquesta universitat, fruit de la present modificació.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions de persones, càrrecs i funcions d’aquesta resolució que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Relació de funcionaris de la Universitat de les Illes Balears habilitats per a la identificació i l’autenticació de ciutadans en l’àmbit d’aquesta universitat

Mallorca

 • Margalida Rubí Arbós
 • Maria I. Adrover Camps
 • Apol·lònia Saletas Ordinas
 • M. José Domingo Mestre
 • Antònia Cardell Díaz
 • Maria Magdalena Torrens Sastre
 • Antònia Torrens Homar
 • Ana M. Tovar Ortega
 • Magdalena Obrador Garcia
 • Josefina Galindo Bosch
 • Margalida Torrens Sastre
 • Asunción M. Campello García
 • Bartomeu Mateu Vives
 • Maria Isabel Campos Cuenca
 • Encarna Alfaro Vicens
 • Núria Brunet Monserrat
 • Immaculada Fiol Duran
 • Eva Fernández Berjillos
 • Catalina F. Buades Garau
 • Gabriel Barceló Simó
 • Joan Vicenç Serra Noguera
 • Eduard Vivancos Tarré
 • Jesús Gorrias Pons
 • Margalida Coll Garau
 • Pep Toni Puigserver Orell
 • Guasimara Fernández de Armas
 • Magdalena Ripoll Nicolau

Seu universitària d’Eivissa i Formentera

 • Rosa M. López Garcia
 • Víctor Manuel Francès Belda
 • Marina Arrabal Cormenzana
 • Catalina Tur Bonet

Seu universitària de Menorca

 • Núria Hidalgo Taltavull
 • Josep A. Pardo Pons
 • Rafael de la Fuente Vidal
 • Sandra Bosch Sintes
 • Mireia Gómez Pons