logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 505 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de novembre de 2020
Consell de Direcció

13707. ACORD EXECUTIU del dia 3 de novembre de 2020 pel qual es modifica l’Acord executiu 12376/2017, de 18 de juliol, pel qual es crea l’Oficina de Suport a la Docència.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de modificar l’Acord executiu 12376/2017, de 18 de juliol, pel qual es crea l'Oficina de Suport a la Docència, en els termes següents:

Article 1

Tot seguit s’indica com queda modificat l’Acord executiu pel qual es crea l'Oficina de Suport a la Docència.

1. La nova redacció de l’article 2 és aquesta:

«L'Oficina de Suport a la Docència dependrà orgànicament del vicerector amb competències de docència i del vicerector amb competències de títols, i la dirigirà el seu director.»

2. S’introdueix un nou article 6 a l’acord de creació de l’Oficina de Suport a la Docència, amb la redacció següent:

«Article 6. Subdirector

»El Consell de Direcció designarà, si escau, el subdirector de l'Oficina de Suport a la Docència.»

Article 2

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre resultant de la modificació de l’Acord executiu 12376/2017.

Disposició final

Única

El present acord executiu entra en vigor avui mateix.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Les activitats finalistes de la Universitat són, essencialment, la docència, la investigació i la innovació. Però un pilar de la Universitat és la gestió, que dona suport a les altres activitats.

D’una banda, ja fa temps que per a la investigació existeix a la UIB l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR), que cobreix l’àmbit de gestió per a aquesta activitat. D’altra banda, aquests darrers anys la Universitat de les Illes Balears duu a terme una sèrie d’accions per millorar la qualitat de la docència, entre les quals és un pilar bàsic la millora de la gestió acadèmica que fan els equips directius dels centres i els professors, que ha augmentat amb escreix en els darrers anys a causa dels canvis legislatius de l’ordenació dels ensenyaments universitaris.

Dins la UIB hi ha un conjunt de serveis que essencialment estan encaminats a coordinar la implantació dels títols oficials de grau per facilitar la gestió de l’expedient de l’estudiant (Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, SAGA), a donar suport als equips directius dels centres (serveis administratius de cada edifici), a assessorar i coordinar els processos de verificació, seguiment i renovació de l’acreditació dels títols oficials (Servei d’Estadística i Qualitat Universitària, SEQUA) i a la promoció, selecció, coordinació i gestió acadèmica de tots els estudis oficials de màster (Centre d’Estudis de Postgrau, CEP) i, per tant, són transversals a totes les activitats de gestió acadèmica del professorat. Per tal de coordinar i conjuntar els esforços del tots aquests serveis vinculats a la gestió acadèmica, la creació d’una oficina central facilitaria i milloraria el suport a la docència.

Article 1. Creació

Es crea l’Oficina de Suport a la Docència.

Article 2. Dependència

L'Oficina de Suport a la Docència dependrà orgànicament del vicerector amb competències de docència i del vicerector amb competències de títols, i la dirigirà el seu director.

Article 3. Funcions

Les funcions de l’Oficina de Suport a la Docència són les que s’indiquen tot seguit:

  1. A proposta dels centres, coordinar el procés de disseny i oficialització dels títols oficials de grau i màster.
  2. Donar suport als centres en les tasques bàsiques de gestió acadèmica necessàries per a la implantació d’un pla d’estudis: definició de guies docents, cronogrames i reconeixement de crèdits, dels títols oficials de grau i màster.
  3. Coordinar, amb els centres i els departaments, el procés d’avaluació de la docència.
  4. Definir i gestionar el registre de títols oficials de grau i màster.
  5. Facilitar informació sobre les convocatòries de projectes d’innovació docent.
  6. Facilitar informació sobre els processos d’acreditació de figures docents al professorat.

Article 4. Recursos

La UIB proporcionarà els recursos necessaris, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, per al desenvolupament de les tasques de l'Oficina de Suport a la Docència.

Article 5. Director

El Consell de Direcció designarà el director de l'Oficina de Suport a la Docència.

Article 6. Subdirector

El Consell de Direcció designarà, si escau, el subdirector de l'Oficina de Suport a la Docència.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquest acord executiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.