logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 505 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de novembre de 2020
Consell de Govern

13706. ACORD NORMATIU del dia 9 de novembre de 2020 pel qual es prorroga la docència presencial adaptada regulada pel Pla d’actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada. Any acadèmic 2020-21, i pel Pla de contingència per a l’any acadèmic 2020-21.

En coordinació amb la Comunitat Autònoma i oïts els responsables dels centres i dels departaments i els representants sindicals, el dia 22 de juny de 2020 la Universitat de les Illes Balears va anunciar a la comunitat universitària una planificació docent presencial adaptada per a les assignatures de primer semestre de l’any acadèmic 2020-21.

Per això, el Consell de Govern, a la sessió extraordinària del dia 7 de setembre de 2020, va aprovar el Pla d’actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada. Any acadèmic 2020-21, i el Pla de contingència per a l’any acadèmic 2020-21, amb els quals es feia una planificació nova del primer semestre de l’any acadèmic 2020-21 i una sèrie d’adaptacions per garantir una docència amb els màxims rigor i qualitat possibles.

Així, les pautes que s’indicaven als plans aprovats s’adreçaven a determinar les condicions de la presencialitat adaptada per a les assignatures de primer semestre que permetessin una certa flexibilitat als centres en funció de les característiques del grau o del màster, de les dimensions de les aules i de la grandària dels grups d’assignatura.

Per tant, els escenaris que preveien tant el Pla d’actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada. Any acadèmic 2020-21, com el Pla de contingència per a l’any acadèmic 2020-21 eren els d’una planificació docent presencial adaptada per a les assignatures de primer semestre.

Per altra banda, el Pla d’actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada. Any acadèmic 2020-21, ja determinava que l’escenari de presencialitat adaptada es podria prolongar, en funció de la situació sanitària, al segon semestre.

Per tot el que s’ha indicat, vist que ja s’anunciava una possible pròrroga de presencialitat adaptada, atès que la situació sanitària actual provocada per la pandèmia de COVID-19 recomana seguir prenent mesures per evitar contagis, i comprovat que l’etapa de confinament ha demostrat que la comunitat universitària és capaç d’adaptar-se i garantir el procés d’ensenyament-aprenentatge amb les eines i estratègies de l’educació a distància, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en ús de les competències que li atribueix l’article 24.1 dels Estatuts, ha acordat el següent:

Article únic. Pròrroga de la docència presencial adaptada

Es prorroga la docència presencial adaptada regulada pel Pla d’actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada. Any acadèmic 2020-21, i pel Pla de contingència per a l’any acadèmic 2020-21, al segon semestre de l’any acadèmic 2020-21.   

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta pròrroga entrarà en vigor a l’inici del segon semestre de l’any acadèmic 2020-21. 

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet