FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIV
Núm. 310
Dimecres, 8 d'abril de 2009
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
 
I. DISPOSICIONS GENERALS

9002. Consell de Govern. Modificació de plantilla de sis departaments de la UIB

9003. Consell de Govern. Creació dels consells d’estudis dels títols de grau de la Universitat de les Illes Balears
9004. Consell de Govern. Aprovació del calendari per a l’any acadèmic 2009-2010
9005. Consell de Govern. Aprovació de la normativa d’empreses de base tecnològica a la Universitat de les Illes Balears a partir de l’activitat d’investigació universitària
9006. Consell de Govern. Aprovació del programa d’ajut a la mobilitat del professorat dels màsters i doctorats amb menció de qualitat de la Universitat de les Illes Balears
9007. Consell de Govern. Aprovació de diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB
9008. Consell de Direcció. Determinació dels càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària recollits als Estatuts de la UIB, així com dels càrrecs assimilats als anteriors
9009. Consell de Direcció. Fixació de les dates de constitució dels consells d’estudis dels títols de grau de la Universitat de les Illes Balears
9010. Consell de Direcció. Aprovació de la normativa de regulació dels exàmens dels estudis que s’imparteixen a les seus universitàries mitjançant el projecte Campus Extens
9011. Rectorat. Modificació de la Resolució del Rectorat 7888/2007, de 9 de maig, i fixació d’una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció
9012. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 4 de febrer de 2009
9013. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 17 de març de 2009
 

II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS

9014. Rectorat. Modificació de la Resolució del Rectorat 7968/2007, de 16 de maig, per la qual es nomenen els membres del Comitè de Seguretat i Salut
9015. Rectorat. Disposició dels efectes del cessament de la subdirectora de l’Institut de Ciències de l’Educació
9016. Rectorat. Nomenament de la secretària de l’Institut de Ciències de l’Educació
9017. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat
9018. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat
9019. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat
9020. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat
9021. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic
9022. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic
9023. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic
9024. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic
9025. Rectorat. Publicació de l’adjudicació de les places de l’escala d’auxiliars administratius d’aquesta universitat pel torn lliure
9026. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per ocupar un lloc de treball vacant de cap de negociat adscrit al Rectorat, plaça codi 1007
9027. Rectorat. Declaració de reingrés a la Universitat de les Illes Balears
9028. Rectorat. Cessament de la secretària de la Facultat de Psicologia
9029. Rectorat. Nomenament de vicedegana de la Facultat de Psicologia
9030. Rectorat. Nomenament de la secretària de la Facultat de Psicologia
9031. Rectorat. Nomenament del director de l’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat
9032. Rectorat. Publicació de l’adjudicació de la plaça convocada per a la provisió d’un lloc de treball pel sistema de lliure designació entre el personal funcionari d’aquesta universitat
9033. Rectorat. Nomenament de vicedegana de la Facultat de Dret
9034. Rectorat. Contractació d’una professora associada en desenvolupament de l’Acord normatiu 1185/1990, de 25 d’octubre
9035. Rectorat. Pròrroga de la comissió de serveis que cobreix un lloc de treball de cap del Servei de Relacions Internacionals d’aquesta universitat adscrit al Rectorat, plaça codi 5169
 

III. ALTRES DISPOSICIONS

9036. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis amb efectes retroactius

9037. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis amb efectes retroactius
9038. Rectorat. Publicació del complement específic per mèrits docents
9039. Rectorat. Modificació de la Resolució del Rectorat 8974/2009, de 17 de febrer, per la qual s’atorga una llicència per estudis
9040. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis
9041. Rectorat. Publicació dels criteris per a l’elaboració de guies docents dels nous estudis de grau i màster
9042. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis