logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 310 - Any  XXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 08 d'abril de 2009
Consell de Direcció

9010. ACORD EXECUTIU del dia 31 de març de 2009 pel qual s’aprova la normativa de regulació dels exàmens dels estudis que s’imparteixen a les seus universitàries mitjançant el projecte Campus Extens.

El Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, en ús de les facultats que li atribueix l’article 24.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat d’aprovar la normativa de regulació dels exàmens dels estudis que s’imparteixen a les seus universitàries mitjançant el projecte Campus Extens.

Article 1. Finalitat i objecte

 1. La present normativa ha de complementar les disposicions establertes al capítol tercer (Avaluació) del Reglament acadèmic i l’ha de respectar en qualsevol cas.
 2. L’objecte d’aquesta normativa és regular la singularitat del desenvolupament dels exàmens dels estudis que s’imparteixen a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Article 2. Responsabilitat i modalitat

 1. El professor responsable de l’assignatura és l’encarregat de la correcta atenció en totes les proves d’avaluació de la seva assignatura a les diferents seus universitàries. Per desenvolupar una correcta atenció als exàmens a les seus universitàries, pot optar per fer un sol examen simultàniament al campus de Palma i a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera o bé exàmens de manera presencial i diferenciada al campus i a les dues seus.
 2. El professor que es decanti per la modalitat de fer un sol examen simultani, pot optar per ser present al campus o a les seus de Menorca o d’Eivissa i Formentera, sempre que deixi un professor vigilant els exàmens dels altres dos centres.
 3. El projecte Campus Extens posarà a disposició del professor responsable de l’assignatura els mitjans perquè viatgi a les seus per atendre personalment els exàmens, tant en el cas d’exàmens simultanis com en el dels programats en dates diferents per al campus i les seus universitàries.
 4. Els horaris dels estudis corresponents han de reflectir els centres, els dies i les hores en què es faran els exàmens pertinents.

Article 3. Petició de vigilància

 1. Els coordinadors dels diferents estudis han de verificar que l’assignatura el professor responsable de la qual opti per la modalitat d’un sol examen realitzat simultàniament no tingui cap professor associat a les seus o que entre els professors associats de l’estudi corresponent no n’hi hagi cap de disponible per fer la vigilància de l’examen.
 2. En cas que no hi hagi cap professor associat disponible i abans dels trenta dies naturals precedents al primer examen de la convocatòria corresponent, el coordinador de l’estudi pertinent ha de demanar als administradors de centre de les seus universitàries que es cobreixi la vigilància de l’examen.
 3. En el supòsit previst a l’apartat anterior, el vicerector d'Ordenació Acadèmica determinarà les persones responsables, per a cada una de les seus, que han de rebre els exàmens, els han de custodiar fins a la data prevista, han de tenir esment de la seva realització i els han de fer arribar al professor responsable de l’assignatura.

Article 4. Tramesa d’exàmens

El professor responsable de l’assignatura ha d’enviar a la seu corresponent, mitjançant correu per valisa, almenys amb quatre dies d’antelació (no poden ser festius, ni dissabtes ni diumenges), l’examen, dins un sobre tancat on també hi ha d’haver una còpia de l’examen i l’annex adjunt degudament formalitzat. També pot enviar l’examen per correu electrònic a la secretaria de la seu corresponent en format pdf, i en aquest cas també ha de formalitzar i adjuntar l’annex esmentat en un arxiu adjunt.

Article 5. Mitjans de contacte

En tots els exàmens que es desenvolupin per la modalitat descrita a l’article anterior, els serveis administratius de les seus lliuraran a la persona encarregada de la vigilància un telèfon mòbil amb el qual ella mateixa o qualsevol alumne podrà contactar amb el professor responsable de l’assignatura, per consultar dubtes de l’examen durant el seu desenvolupament. El professor responsable contactarà amb el vigilant de l’examen a les diferents seus per comunicar-li quan comença i quan acaba l’examen.

Article 6. Retorn d’exàmens

Els serveis administratius de les seus han de tornar l’examen l’endemà del dia que s’hagi fet: la persona que s’hagi encarregat de vigilar-lo ha de lliurar al personal d’administració i serveis dins un sobre tancat les còpies de l’examen. Al sobre s’hi ha d’indicar l’estudi, l’assignatura, el nombre d’exàmens que conté i el professor responsable al qual s’ha de lliurar, i l’edifici. El personal d’administració i serveis de les seus, mitjançant correu per valisa, enviarà el sobre a l’edifici corresponent.

Article 7. Revisió d’exàmens

 1. Per a la revisió de l'examen, també es pot optar per fixar una mateixa data per al campus i les seus universitàries o per fixar dates diferenciades per realitzar-la presencialment en cada centre.
 2. Si el professor opta per una mateixa data, ha de romandre al seu despatx de Palma per atendre les sol·licituds de les seus universitàries, mitjançant càmera web o telèfon; també pot donar resposta mitjançant correu electrònic en un termini màxim de 48 hores als correus rebuts fins al dia de la revisió. Si l’alumne demana visualitzar l’examen, s’acordarà amb l’alumne una videoconferència de sala tot d’una que sigui possible: en aquest cas, la revisió s'ha de desenvolupar mantenint les condicions de privacitat entre ambdues parts. El procés de revisió no es pot donar per acabat fins que no s’hagi fet aquesta videoconferència.
 3. En qualsevol cas, el procés de revisió descrit als apartats anteriors s’ha de fer entre els tres i set dies hàbils següents a la publicació de les qualificacions provisionals, d’acord amb les previsions del Reglament acadèmic.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex. Normativa d’exàmens a les seus universitàries

Palma, 31 de març de 2009
La Rectora, Montserrat Casas