logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 310 - Any  XXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 08 d'abril de 2009
Consell de Govern

9005. ACORD NORMATIU del dia 17 de març de 2009 pel qual s'aprova la normativa d’empreses de base tecnològica a la Universitat de les Illes Balears a partir de l’activitat d’investigació universitària.

Fent ús de les competències que li atribueixen els articles 21.2.31 i 37 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa d’empreses de base tecnològica a la Universitat de les Illes Balears a partir de l’activitat d’investigació universitària.

Preàmbul

Les empreses de base tecnològica (EBT) són aquelles que fonamenten la seva activitat en les aplicacions de nous descobriments científics o tecnològics per a la generació de nous productes, processos o serveis. La importància d’aquestes empreses ha fet que les universitats i altres institucions públiques d’investigació els dediquin una creixent atenció perquè són autèntics motors en la transferència de coneixement que potencien el teixit tecnològic i el desenvolupament econòmic, afavoreixen la creació de treball d’alta qualificació, aporten un alt valor afegit a l’entorn industrial i afavoreixen la inserció dels joves en el món laboral.

L’àmbit idoni de desenvolupament d’aquest tipus d’empreses és el sector de R+D+I i, en particular, en el marc de les institucions com les universitats, els instituts universitaris de recerca o centres d’investigació. És precisament en aquest sector on estan adquirint un major desenvolupament, ja que amplien les possibilitats que s’ofereixen als investigadors per transformar llurs projectes.

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), es refereix a les empreses de base tecnològica a l’exposició de motius (expositiu VII), i textualment, referint-se a la recerca, indica: «A la Llei s’estableixen els àmbits de recerca, la importància de la formació d’investigadors i la seva mobilitat, i s’hi preveuen diferents tipus d’estructures, inclosa la creació d’empreses de base tecnològica, per difondre’n i explotar-ne els resultats en la societat».

La redacció vigent de la LOU, conseqüència de la modificació realitzada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (LOMLOU), ha afectat el títol VII (art. 39 a 41), la rúbrica del qual ja no és «De la recerca a la universitat», i sota l’enunciat «De la recerca a la universitat i de la transferència del coneixement», fa notar el canvi de mentalitat que s’espera de la universitat en matèria d’investigació.

En particular, la LOU es refereix, al vigent article 41.1, al fet que la universitat ha de desenvolupar «una gestió eficaç de la transferència del coneixement i la tecnologia». A més a més i per primera vegada, l’article 41.3, en consonància amb l’article 1.2.c), qualifica la transferència de coneixement com a funció de la Universitat. Per tant, a la Universitat li correspon determinar els mitjans i instruments necessaris per facilitar la prestació d’aquest servei social per part del personal docent i investigador, com indica el darrer precepte esmentat.

L’article 84 (Creació de fundacions o altres persones jurídiques) de la LOU estableix la possibilitat que les universitats, per a la promoció i el desenvolupament de llurs finalitats, puguin crear, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, empreses o altres persones jurídiques d’acord amb la legislació general aplicable.

Per la seva banda, la disposició addicional vint-i-quatrena (Modificació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques) de la LOMLOU estableix que «Les limitacions que estableix l’article 12.1.b) i d) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, no són aplicables als professors i professores funcionaris dels cossos docents universitaris quan participin en empreses de base tecnològica, promogudes per la seva universitat i participades per aquesta o per algun dels ens prevists a l’article 84 d’aquesta llei, creades a partir de patents o de resultats generats per projectes de recerca realitzats en universitats, sempre que hi hagi un acord explícit del consell de govern de la Universitat, amb l’informe previ del consell social, que permeti la creació de l’esmentada empresa». Tot seguit afegeix: «En aquest acord s’ha de certificar la naturalesa de base tecnològica de l’empresa, i les contraprestacions adequades a favor de la universitat. El Govern ha de regular les condicions per a la determinació de la naturalesa de base tecnològica de les empreses a què es refereix el paràgraf anterior».

Finalment, els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears reconeixen el suport a la creació d’empreses entre les activitats a realitzar per la Universitat. D’aquesta forma, podem tenir present les previsions dels articles 174 i 195 del text estatutari.

Per tot el que s’ha exposat, a més de mantenir i incrementar les accions de sensibilització, foment i suport d’aquest tipus d’iniciatives, la UIB entén que és necessari ordenar internament el procés de creació d’empreses a partir de l’activitat d’investigació universitària del seu personal, amb l’objectiu de regular el procés de transferència de coneixement cap a aquestes empreses, definir amb claredat la seva relació amb la Universitat i desenvolupar, en allò que li correspon, l’aplicació de l’actual marc jurídic en aquest aspecte.

Per tant, amb la finalitat d’aconseguir la promoció d’entitats instrumentals per facilitar la transferència de resultats de la investigació, i amb l’objectiu d’impulsar i afavorir la creació d’empreses per escissió (spin-off) universitàries, promoure llur viabilitat i supervivència i regular la participació del seu personal i les condicions d’accés a les instal·lacions i serveis, es dicta la present normativa d’empreses de base tecnològica.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta normativa és regular, d’acord amb l’ordenament legal vigent, la creació d’empreses de base tecnològica derivades de la investigació realitzada a la UIB, així com el marc de relació d’aquestes empreses amb la Universitat.

Article 2. Definició, característiques i naturalesa de les EBT

 1. Es consideren empreses de base tecnològica les institucions de dret privat amb les característiques següents:
  1. Que tinguin el seu origen en l’activitat d’investigació de la Universitat, entenent-se com a tal la investigació generada dins la Universitat, utilitzant la seva infraestructura i els seus mitjans, que siguin susceptibles d’explotació comercial o industrial.
  2. Que participin en la seva promoció i creació personal funcionari, resta de personal docent i investigador, investigadors en formació adscrits a la Universitat en programes propis o de les administracions públiques o qualsevol altre personal vinculat contractualment a la Universitat, amb possible col·laboració de tercers.
  3. Que la iniciativa empresarial estigui basada en l’explotació de la investigació indicada a l’apartat a) anterior i aporti al mercat béns o serveis, avenços tecnològics i/o l’aplicació de nous coneixements o que l’empresa utilitzi productes, processos o serveis que requereixin l’ús de tecnologia o coneixements generats prèviament.
  4. Que la Universitat participi en el seu capital social directament o indirectament i obtingui contraprestacions per la seva activitat de promoció.
  5. Que compleixin les condicions que s’estableixin en el programa o en el pla que elaborarà la Universitat per promoure la creació i el reconeixement de les empreses.
 2. La UIB acreditarà la naturalesa de base tecnològica per al seus òrgans conforme a aquesta normativa i a les condicions que fixi el Govern. Així mateix, els atorgarà la marca d’«empresa de base tecnològica de la Universitat de les Illes Balears».

Article 3. Programes de creació d’empreses

 1. La Universitat, directament o en col·laboració amb altres entitats i organismes, públics o privats, pot establir programes de promoció per a la creació i el reconeixement d’empreses de base tecnològica universitàries i de promoció de la cultura emprenedora a la Universitat.
  Els programes, si escau, estaran dotats dels recursos necessaris per complir els seus objectius i establiran les activitats de foment, els requisits que hauran de complir els sol·licitants, la documentació que es requereixi i els tràmits que s’han de seguir.
 2. Així mateix, la Universitat pot promoure l’esperit emprenedor entre l’alumnat i el professorat amb actuacions formatives concretes i d’experiència professional. En particular, la UIB possibilitarà que els alumnes puguin obtenir crèdits d’assignatures optatives relacionades amb la formació d’emprenedors o mitjançant convenis amb altres institucions i empreses, entre els quals s’inclouen els de cooperació educativa.

Capítol II. Procediment de creació d’una empresa de base tecnològica

Article 4. Proposta inicial

El sol·licitant ha de presentar una proposta inicial, per a la qual cosa la UIB pot facilitar un model de sol·licitud. La proposta ha de contenir les característiques del promotor o de l’equip promotor, els resultats d’investigació a explotar, un breu pla de negocis i els recursos inicials disponibles.

La UIB col·laborarà, si cal i a través dels seus serveis o entitats, en la configuració de la proposta.

Article 5. Avaluació prèvia

La proposta de creació d’una empresa de base tecnològica serà avaluada conjuntament pels serveis universitaris o entitats, els responsables de la investigació generadora dels resultats d’investigació a explotar i el sol·licitant. En aquest procés hi podran participar entitats col·laboradores de la Universitat i, si escau, societats de capital de risc.

Aquesta avaluació preveurà els aspectes següents:

 1. L’equip promotor i la seva relació amb la Universitat, analitzant qüestions legals que puguin afectar la participació dels promotors en la nova empresa. En cas necessari, la UIB col·laborarà amb l’equip promotor per a la seva pròpia configuració.
 2. Els resultats d’investigació, previs a la seva explotació industrial, hauran d’estar protegits convenientment. Si es tracta de resultats patentables, s’estudiarà la possibilitat de sol·licitar-ne una patent. El software es podrà inscriure en el Registre de la Propietat Intel·lectual.
 3. Proposta de col·laboracions entre l’empresa de base tecnològica i la UIB. Aquestes col·laboracions es podran establir en forma de proposta d’ús de mitjans universitaris, contractes basats en l’article 83 de la LOU en les seves diferents modalitats, projectes de fi de carrera, pràctiques en l’empresa, desenvolupament de noves sortides professionals o qualsevol altra acció que afavoreixi la sinergia entre la UIB i l’empresa.

Article 6. Informe preliminar

 1. Realitzada l’avaluació prèvia, s’emetrà informe preliminar, que servirà per prendre la decisió d’admetre o no el projecte de creació d’una empresa de base tecnològica.
 2. A l’informe preliminar s’analitzaran els aspectes següents:
  1. La compatibilitat del projecte empresarial amb la política d’empreses de la UIB.
  2. L’interès de la UIB en la promoció i el suport del projecte empresarial concret.
  3. La capacitat de la UIB per respondre als requeriments i necessitats del projecte empresarial.
  4. La compensació econòmica o participació societària adequades per a la utilització dels mitjans personals, materials i de tot tipus posats a disposició del projecte.
  5. La viabilitat de la iniciativa empresarial o de l’empresa.
 3. Per a l’emissió d’aquest informe es pot demanar als sol·licitants l’ampliació de la documentació presentada i l’aclariment dels aspectes de la documentació lliurada que es considerin insuficientment desenvolupats. També es pot realitzar qualsevol altra actuació que permeti raonar sobre la decisió, fins i tot l’entrevista amb els membres de l’equip proponent.
  També es pot negociar amb els proponents la introducció de determinades modificacions en la proposta del projecte empresarial.
 4. L’informe contindrà una proposta de bases per a la redacció del conveni de col·laboració i del sistema de participació de la UIB en l’empresa.

Article 7. Proposta definitiva

Acceptada la tramitació de l’empresa, el sol·licitant ha d’elaborar la proposta definitiva, la qual ha de contenir:

 1. La sol·licitud definitiva de creació de l’entitat empresarial. S’hi han de concretar els aspectes següents:
  1. La voluntat dels promotors de crear una entitat empresarial.
  2. La proposta de la forma jurídica de la nova entitat empresarial.
  3. La proposta de participació de la Universitat.
  4. La proposta de participació del personal universitari.
 2. El pla d’empresa. Ha d’incloure el següent:
  1. L’estudi de viabilitat tècnica.
  2. L’estudi economicofinancer, en el qual, a més, s’ha d’incloure el cost de funcionament previst i l’estudi de rendibilitat a mitjà termini.
  3. Els recursos patrimonials que, si escau, s’adscriguin a la societat.
   • Utilització de mitjans i grau d’utilització, si escau, de les instal·lacions de la Universitat per la nova entitat empresarial.
   • El pla d’inversions durant el període necessari fins a l’explotació de la patent o dels resultats de la investigació.
   • Una previsió de la data de començament de l’explotació i flux de caixa previst en els primers cinc anys d’aquesta, amb expressió de la taxa de rendibilitat de la inversió.
   • L’estudi sobre les possibilitats comercials de la proposta i el possible mercat al qual s’adreçaria.
   • L’estudi sobre les necessitats de mitjans materials i personals.
 3. L’esborrany dels Estatuts de la nova entitat empresarial. De forma expressa s’hi ha d’indicar, almenys, l’import del capital social i la distribució de les accions o participacions entre els diversos inversors proposats.
 4. El conveni que regirà entre les parts. Ha de regular, com a mínim, els continguts següents:
  1. Descripció detallada dels espais, les estructures i els serveis que la UIB pugui posar a disposició del projecte empresarial en aquesta fase, així com la forma en què l’empresa reemborsarà a la UIB les quantitats corresponents a la utilització d’aquests espais, estructures o serveis.
   Aquestes quantitats en cap cas no poden ser inferiors a l’import de les despeses corrents que per a la UIB suposi el manteniment d’aquests espais, estructures o serveis.
  2. Les relacions entre les parts, possibilitat de contractes d’investigació, acords de complementarietat, cessió de patents, cessió de saber fer (know how), etc.
   En cap cas no es pot formalitzar cap contracte d’obres, serveis, subministraments ni consultoria o assistència o de qualsevol altre tipus que estigui limitat per la Llei de contractes del sector públic.
  3. Mobilitat entre el personal universitari i l’empresa; possibilitat de realitzar projectes de fi de carrera, pràctiques en l’empresa, etc.
  4. Contraprestacions a favor de la UIB.
  5. Compromís de recompra de les accions de la UIB.
  6. Forma d’utilització de la marca «EBT de la Universitat de les Illes Balears» una vegada que l’empresa hagi estat totalment constituïda.

Article 8. Aprovació

 1. La proposta definitiva s’ha d’enviar amb tota la documentació a la Rectora o la persona que delegui, que l’elevarà al Consell de Govern de la UIB per a l’aprovació pertinent.
 2. El Consell de Govern sotmetrà a aprovació:
  1. La proposta de creació de l’empresa, la proposta d’aportacions de la UIB i la proposta de participació en el capital social.
  2. El conveni de col·laboració entre l’empresa i la Universitat, condicionat a l’aprovació de l’empresa per part del Consell Social.
 3. Aprovat el projecte pel Consell de Govern, el Consell Social ha de pronunciar-se sobre els aspectes següents:
  1. Emissió de l’informe a què fa referència la disposició addicional vint-i-quatrena de la LOMLOU. A aquests efectes, el Consell Social pot delegar aquesta competència en una comissió del mateix Consell Social o de la Universitat en què aquest òrgan estigui degudament representat.
  2. Aprovació definitiva de la creació de l’empresa.
  3. Acord referent a les participacions en el capital social i a les contraprestacions a favor de la UIB.
 4. Si l’acord és favorable, es pot constituir l’empresa de base tecnològica.
 5. L’aprovació del projecte amb la participació del personal universitari no determina l’autorització de compatibilitat, per la qual cosa s’ha de sol·licitar a la Rectora. Qualsevol modificació de les condicions aprovades requerirà una nova sol·licitud de compatibilitat davant la Rectora.

Capítol III. Règim jurídic de les EBT

Article 9. Deures de les EBT (obligacions legals)

 1. Les EBT estan obligades a obtenir, abans de l’inici de l’activitat, tots els permisos que exigeix la normativa vigent i a mantenir-los al dia, i al desenvolupament de l’activitat empresarial de conformitat amb el que estableix l’ordenament jurídic. En cap cas, la UIB no serà responsable dels incompliments realitzats per les EBT.
 2. Les EBT han de complir els requisits exigits per la legislació civil, mercantil, laboral i fiscal vigents, així com el conveni de col·laboració subscrit amb la Universitat.
 3. Les EBT remetran anualment a la UIB, abans del dia 31 de març, els comptes anuals i un informe de la gestió desenvolupada, així com li comunicaran qualsevol canvi que es pugui incloure en els Estatuts de l’entitat empresarial.
  La UIB pot realitzar auditories externes, econòmiques, tecnològiques i de tota índole, quan ho consideri pertinent, amb l’objecte de determinar la situació financera i tecnològica de les EBT.
 4. En cas que una empresa de base tecnològica perdi el seu caràcter tecnològic o que incompleixi greument les obligacions que ha acordat amb la Universitat, aquesta li retirarà tot el suport i vendrà, si escau, la seva participació a l’empresa. En cap cas no podrà seguir utilitzant patrimoni de la UIB i perdrà el dret a la utilització de la menció «EBT de la Universitat de les Illes Balears».
 5. Qui intervingui en una empresa de base tecnològica està obligat a no divulgar els secrets industrials i l’objecte de la propietat intel·lectual de què s’hagi assabentat per raó de la seva pertinença a la Universitat o a les seves entitats dependents. Si no ho compleix, estarà obligat a abonar la indemnització que s’acordi pel procediment d’arbitratge que es determini prèviament en el conveni.

Article 10. Participació universitària

 1. La Universitat pot contribuir a les activitats de les EBT en alguna o algunes de les modalitats següents:
  1. La participació, directament o a través d’empreses en les quals posseeix un percentatge majoritari, en el capital social de l’empresa de base tecnològica mitjançant aportacions de qualsevol naturalesa.
  2. La concessió de llicències, patents o qualsevol altre títol que permeti l’explotació, mitjançant remuneració de drets de propietat industrial, propietat intel·lectual o qualsevol altre assimilable als anteriors.
  3. L’autorització de la utilització dels serveis universitaris, de conformitat amb les normes que els regeixin, així com dels serveis universitaris de suport de les empreses que es creïn.
  4. L’aportació de béns, drets i serveis en espècie, prèviament avaluats, d’acord amb el que estableixi el Consell Social.
   Per regla general i excepte casos degudament justificats, la participació en la Universitat serà minoritària i temporal, i s’haurà de garantir la recompra d’accions.
 2. La Universitat pot incloure en el seu pressupost anual l’import màxim a dedicar a aquesta iniciativa. Les aportacions de la UIB també poden correspondre a assignacions pressupostàries de la Universitat o d’alguna de les seves societats, fundacions o entitats que hi estan lligades. Les aportacions al capital social d’una empesa de base tecnològica realitzades per personal vinculat a la Universitat no es consideraran en cap cas aportacions universitàries.
 3. La participació en el capital social determinarà el nomenament i la presència de representants de la Universitat en els òrgans de l’empresa que corresponguin.
 4. Les variacions en el capital social, o la del percentatge en l’accionariat per ampliació o reducció de capital o per compra o venda d’accions en la part que correspongui a la Universitat, les ha d’aprovar el Consell Social. La resta de modificacions dels socis també s’han de comunicar a aquest òrgan.
 5. El Consell Social ha d’aprovar els comptes anuals de les EBT en cas que la Universitat sigui majoritària en el capital social. L’aprovació es realitzarà en els mateixos termes que els de la Universitat, sens perjudici de la legislació mercantil o altra legislació a què les entitats puguin estar sotmeses en funció de la seva personalitat jurídica. Tot això, sens perjudici de l’obligació de l’empresa de base tecnològica de retre comptes en els mateixos terminis i amb els mateixos procediments que les universitats.

Article 11. Participació del personal universitari

 1. El personal docent i investigador de la UIB, així com el personal investigador en formació, pot participar en la creació d’empreses que siguin la conseqüència de la materialització de processos sorgits de la investigació o incorporar-se a les EBT ja creades. Si la proposta la realitza un investigador amb vinculació no permanent, li ha de donar suport un departament o un institut universitari de recerca. En el cas de membres de grups d’investigació sense vinculació contractual amb la UIB, o personal investigador en formació, la participació en l’empresa de base tecnològica ha de tenir l’informe favorable del responsable del grup de recerca.
  En tot cas, s’informarà de la participació del personal docent i investigador en una empresa de base tecnològica el departament o institut universitari de recerca al qual estigui adscrit l’investigador.
 2. Els becaris d’investigació poden demanar de forma motivada una suspensió temporal de la seva beca durant un termini màxim d’un any amb l’objecte de participar en les activitats d’una empresa de base tecnològica, sempre que la convocatòria ho permeti i s’obtingui el vistiplau del tutor.
 3. El personal d’administració i serveis pot obtenir compatibilitat per treballar en una empresa de base tecnològica universitària sempre que el seu règim jurídic ho permeti. Així mateix, pot sol·licitar passar a una altra situació administrativa d’acord amb el que estableixi la normativa aplicable per a la seva participació en una empresa de base tecnològica dependent de la Universitat o que hi estigui lligada.
 4. Els promotors de l’empresa de base tecnològica han de respectar en tot cas la legislació vigent relativa a les incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 5. La UIB, si les necessitats del servei ho permeten, pot concedir llicències o permisos temporals per realitzar aquesta activitat, i també concedir l’excedència a què fa referència l’article 83.3 de la LOU al seu personal docent i investigador per al desenvolupament d’iniciatives empresarials a l’empara d’aquesta normativa, en els termes prevists a la legislació administrativa o laboral que sigui aplicable en funció de la seva vinculació amb la UIB. El personal docent i investigador hi pot participar també en la forma prevista a l’article 83.1 de la LOU.
 6. El personal universitari que participi en una empresa de base tecnològica té l’obligació d’informar la UIB de qualsevol circumstància significativa que pugui donar lloc a un conflicte d’interessos entre la seva activitat laboral a la UIB i la seva participació en l’empresa.

Article 12. Contraprestacions a favor de la Universitat

Les contraprestacions pel suport de la UIB a una empresa de base tecnològica poden consistir en:

 1. Cobrament de dividends per participació en el capital social.
 2. Cobrament de royalties per l’ús de tecnologia universitària.
 3. Cobrament de preus per l’ús de béns universitaris.
 4. Contractació preferent de la Universitat per a tot tipus de consultoria i realització de treballs de R+D+I.
 5. Admissió d’alumnes en pràctiques.
 6. Possibilitat de realitzar treballs / tesis doctorals en l’àmbit de l’empresa.
 7. Acords de mobilitat temporal del personal universitari i investigador en formació.
 8. Qualsevol altra que s’acordi entre les parts i aprovi el Consell Social.

Article 13. Utilització d’emblemes, sigles, logotip o marca de la Universitat

Les EBT no estan autoritzades a incloure en la seva denominació, en alguna de les seves marques o en els seus prospectes comercials el nom «Universitat de les Illes Balears» o la sigla «UIB».

No obstant això, tota empresa de base tecnològica pot fer ús del logotip homologat per la UIB en tota la seva documentació i en les activitats publicitàries i de màrqueting, i també a la seva pàgina web, únicament i exclusivament per fer esment de la col·laboració entre ambdues entitats i la seva condició d’empresa per escissió universitària de la UIB.

Al logotip hi ha de constar el número de registre de l’empresa de base tecnològica atorgat per la UIB. El logotip és el següent:

Article 14. Ampliacions de capital

En cas que, durant el procés de desenvolupament de la nova empresa de base tecnològica de la UIB, aquesta acordi ampliar capital, la UIB es reserva el dret d’acudir a l’ampliació de capital i vendre els drets d’adquisició preferent que li corresponen per llei.

Addicionalment, s’han d’establir acords de socis, i si cal en els Estatuts de la societat, clàusules antidilució o de garantia de socis minoritaris aplicable a la participació de la UIB. Les condicions concretes d’aquests processos han d’establir-se a les clàusules particulars dels acords.

Article 15. Registre de les EBT

La Universitat durà un registre de les EBT que s’hi creïn, en el qual constarà la participació de la Universitat en el seu capital i els membres designats en nom seu per participar en els òrgans de direcció i gestió de l’empresa. Així mateix, hi constarà la identitat dels promotors, la data d’aprovació i les modificacions dels seus Estatuts.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Interpretació i desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Única. Adaptació

A partir de l’aprovació de la present normativa, totes les empreses que s’hagin creat amb anterioritat, i que per la seva naturalesa puguin incloure’s en l’àmbit d’aplicació de les EBT, poden presentar, en un termini no superior a un any, una sol·licitud per iniciar els tràmits per formalitzar aquesta relació, en virtut del que s’ha estipulat a la present normativa i a la legislació vigent.

DISPOSICIONS FINALS

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de març de 2009
La Rectora, Montserrat Casas