FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XVIII
Núm. 219
Divendres, 16 de maig de 2003
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
 

I. DISPOSICIONS GENERALS

6146. Comissió Electoral. Publicació dels resultats de l'elecció per al càrrec de Rector de la Universitat de les Illes Balears i proclamació provisional del nou Rector

6147. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2002

6148. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2002

6149. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 26 de març de 2003

 

II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS

6150. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per cobrir un lloc de treball de tècnica especialista al Servei de Biblioteca i Documentació (codi 245)

6151. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per cobrir un lloc de treball d'auxiliar de biblioteca (A) al Servei de Biblioteca i Documentació (codi 248)

6152. Rectorat. Contractació com a personal laboral interí per ocupar un lloc de treball d'auxiliar de serveis (codi 254)

6153. Rectorat. Cessament de la directora del Servei d'Activitats Culturals
6154. Rectorat. Nomenament de la directora del Servei d'Activitats Culturals
6155. Rectorat. Declaració de reingrés a la Universitat de les Illes Balears

6156. Rectorat. Cessament de la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals

6157. Rectorat. Cessament del vicerector d'Investigació i Política Científica

6158. Rectorat. Cessament del vicerector de Planificació Economicoadministrativa

6159. Rectorat. Cessament del vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient
6160. Rectorat. Cessament de la vicerectora de Professorat i Departaments
6161. Rectorat. Cessament del vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres

6162. Rectorat. Cessament del vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals

6163. Rectorat. Cessament de la Secretària General
6164. Rectorat. Cessament del vicesecretari general de la Universitat
6165. Rectorat. Cessament de delegat del Rector
6166. Rectorat. Cessament del director del Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat

6167. Rectorat. Cessament del secretari del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

6168. Rectorat. Cessament de la degana de la Facultat d'Educació

6169. Rectorat. Cessament del director de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials

6170. Rectorat. Cessament del director de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, adscrita a la Universitat de les Illes Balears

6171. Rectorat. Cessament del subdirector de l'Escola Politècnica Superior
6172. Rectorat. Nomenament del vicerector d'Estudiants

6173. Rectorat. Nomenament del vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient

6174. Rectorat. Nomenament de la vicerectora d'Investigació
6175. Rectorat. Nomenament del vicerector d'Ordenació Acadèmica

6176. Rectorat. Nomenament del vicerector de Planificació Economicoadministrativa

6177. Rectorat. Nomenament del vicerector de Política Científica
6178. Rectorat. Nomenament de la vicerectora de Professorat
6179. Rectorat. Nomenament de la vicerectora de Relacions Exteriors
6180. Rectorat. Nomenament del Secretari General de la Universitat
6181. Rectorat. Nomenament de delegat del Rector
6182. Rectorat. Nomenament del vicesecretari general de la Universitat
 

II. B. OPOSICIONS I CONCURSOS

6183. Rectorat. Correcció de la Resolució 6140/2003, de 8 d'abril, per la qual es convoca simultàniament concurs de trasllat i concurs oposició restringit per cobrir places vacants de la plantilla de personal laboral d'aquesta universitat

 
III. ALTRES DISPOSICIONS
6184. Rectorat. Atorgament d'una llicència per estudis

6185. Rectorat. Correcció d'error de la Resolució del Rectorat 6079/2003, de 4 de febrer, per la qual es nomena la subdirectora del Departament d'Economia Aplicada

6186. Rectorat. Correcció d'error de la Resolució del Rectorat 6080/2003, de 4 de febrer, per la qual es nomena el secretari del Departament d'Economia Aplicada

6187. Rectorat. Correcció d'errors de la Resolució del Rectorat 6143/2003, d'1 d'abril, per la qual es fa públic el complement específic per mèrits docents