logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

9999. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de novembre de 2011 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de setembre de 2011.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2011, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Fundació Universia Maria Juan (vicerectora d’Estudiants) Impulsar la participació de persones amb discapacitat en la vida social, econòmica, laboral, educativa i cultural 25.07.2011 29.07.2011 Dos anys, prorrogable tàcitament per períodes anuals

Palma, 15 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas