logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9943. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 6 de setembre de 2011 per la qual es nomena subdirectora de l’Institut de Ciències de l’Educació la professora Francesca Comas Rubí.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveu l’article 8.h) del Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació, nomèn subdirectora de l’Institut de Ciències de l’Educació la professora Francesca Comas Rubí, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 de setembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Docència i Qualitat, Sr. Director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i Sra. Gerent de la Universitat.