logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9942. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de juliol de 2011 per la qual es prorroga la comissió de serveis de dues funcionàries de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis a les funcionàries de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen i per un període de sis mesos.

Aquestes funcionàries, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Cognoms i nom Codi plaça Unitat/Servei Cos Subgrup Nivell Data d’inici de la pròrroga Data de fi de la pròrroga
Barceló Villanueva, Maria Isabel 856 Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB CE A2 26 23-08-11 22-02-12
Bermúdez de la Chica, M. Ángeles 164 Edificis Anselm Turmeda, Beatriu de Pinós i Aulari CE C2 14 20-08-11 19-02-12

CG: cossos generals
CE: cossos específics

Palma, 26 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.