logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9941. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2011 per la qual es nomena vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres el professor Antoni Marimon Riutort.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a l'article 52.1 i d’acord amb el que estableix l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, que determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, nomèn vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres, que serà el cap d’estudis d’Història, el professor Antoni Marimon Riutort, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sr. Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i Sra. Gerent de la Universitat.