logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9934. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de juliol de 2011 per la qual es destinen en comissió de serveis dos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis els funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb efectes econòmics i administratius del dia 21 de juliol de 2011 i per un període de tres mesos.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Nom i cognoms Codi plaça Unitat/Servei Cos Subgrup Nivell
Jiménez Herranz, Juan Cristóbal 713 Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB CE A2 22
Oliva Suárez, Maria 166 Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB CE C1 22

CG: cossos generals
CE: cossos específics

Palma, 20 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.