logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de setembre de 2011
Consell de Govern

9918. ACORD NORMATIU del dia 21 de juliol de 2011 pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria.

L’article 2 dels Estatuts aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), estableix que la Universitat de les Illes Balears és una institució dedicada al servei públic de l’educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació. En aquest sentit, cal indicar que els mateixos Estatuts preveuen, a l’article 145, que la recerca és un deure i un dret del personal docent i investigador, la qual s’ha de dur a terme principalment en grups de recerca, departaments, instituts universitaris de recerca i en altres centres o estructures mixtos entre la Universitat i altres organismes públics o privats. El mateix article afegeix que la Universitat ha d’assegurar el desenvolupament de les activitats de recerca i ha d’adoptar a l’efecte les mesures organitzatives i pressupostàries que les garanteixin.

Per tal de complementar i reforçar l’activitat de la Universitat en el camp exposat en el paràgraf anterior, l’any 1996 es va constituir la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (en endavant, FUEIB), i mitjançant l’Acord normatiu 3236/1996, de 18 de setembre (FOU núm. 124, de 20 de desembre, se’n va establir l’organització.

La FUEIB té com a finalitats la promoció i el foment de la innovació tecnològica a la UIB, la transferència de resultats de recerca de la UIB i la creació d’empreses de base tecnològica. Així mateix, de conformitat amb l’article 2 dels seus Estatuts, la FUEIB té, entre altres, l’objectiu de donar suport a l’Administració pública en tasques de coordinació, seguiment, control i avaluació de polítiques públiques, programes i projectes, així com a tota mena d’operacions dutes a terme amb la participació de fons públics, entre d’altres, i sens caràcter limitatiu, accions formatives, serveis d’orientació, congressos, etc. Finalment, l’article 7 bis dels mateixos Estatuts disposa que la FUEIB té caràcter de mitjà propi de la UIB.

Pels motius indicats, actualment la FUEIB promou polítiques de suport a la innovació, mitjançant l’ajuda a la valorització, la protecció i la transferència de la tecnologia de la UIB, la mobilització de projectes col·laboratius de recerca amb empreses i altres institucions i el foment de la creació d’empreses de base tecnològica a l’entorn universitari.

Per poder agilitar i millorar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos existents en l’entorn de la UIB per a les activitats de suport a la innovació, la transferència de coneixement i tecnologia i la creació d’empreses de base tecnològica, la Universitat considera convenient de centralitzar, en la mesura que pugui, a la FUEIB la gestió de totes les activitats indicades.

En virtut de tot el que s’ha exposat als paràgrafs anteriors, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, ha acordat d’encarregar a la FUEIB la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria.

Article 1. Encàrrec d’activitats

La Universitat de les Illes Balears encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització de les activitats següents:

 1. La gestió, amb caràcter no exclusiu, dels serveis de suport a la innovació i la transferència de resultats de la UIB, la qual conté:
  1. El desenvolupament d’una política de valorització de la recerca a l’entorn de la UIB, a partir de les bones pràctiques seguides a les entitats de l’entorn públic en matèria de gestió de la protecció i l’explotació dels resultats de la recerca.
  2. La realització de contractes i convenis de col·laboració amb altres entitats, públiques o privades, per dur a terme treballs tècnics, científics o artístics en els quals participin els departaments, instituts universitaris de recerca, grups de recerca o professors de la UIB, a l’empara de l'article 83.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i també l’assumpció de la seva gestió.
  3. La realització i gestió de contractes de prestació de serveis d’assessorament i consultoria, elaboració d’estudis, assaigs, anàlisis, informes i dictàmens, i prestació de serveis d’assistència tècnica, amb empreses o altres institucions, per part dels departaments, grups, instituts i centres de recerca de la Universitat.
  4. L’assessorament al personal docent i investigador de la UIB en les seves relacions amb el món empresarial, en el marc de les seves activitats de recerca.
  5. L’impuls i el seguiment d’aliances estratègiques entre grups d’investigació de la UIB, o amb altres entitats, per al desenvolupament i l’explotació de resultats de la recerca, en particular en sectors emergents.
  6. La realització d’accions de formació i de sensibilització en el foment de la innovació, la transferència de la tecnologia, la protecció dels resultats i la creació d’empreses, dirigides preferentment a la comunitat universitària.
 2. La gestió, amb caràcter no exclusiu, de l’explotació i la transferència dels resultats de la recerca de la UIB, la qual inclou:
  1. La gestió, en nom i per compte de la Universitat, de la protecció dels resultats de la recerca de la UIB, mitjançant la tramitació i el seguiment dels procediments per al reconeixement dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial que s’estimin adients, així com el seu manteniment.
   Correspon a la FUEIB de determinar la conveniència o no d’iniciar el procediment per obtenir la protecció d’un determinat resultat de la recerca, així com d’executar aquest procediment, tant per a l’obtenció o el reconeixement del dret de propietat industrial o intel·lectual que sigui aplicable com per a l’eventual extensió d’aquest dret a altres territoris.
  2. La gestió de l’explotació comercial dels resultats de la recerca de la UIB, i dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, al mercat.
   En la gestió dels resultats de la recerca de la UIB s’ha de procurar, d’una banda, promoure les fórmules que permetin que la societat tingui el màxim accés possible als nous coneixements i tecnologies, i de l’altra, defensar l’interès públic en els processos de transferència d’aquests resultats de la recerca.
  3. La realització dels contractes de transferència de resultats de la recerca de la UIB a tercers, ja siguin altres entitats públiques i/o privades alienes a la UIB o empreses de base tecnològica que es creïn per explotar aquest coneixement, d’acord amb la normativa vigent a la Universitat.
  4. El seguiment de l’evolució i del compliment dels contractes de transferència de resultats de la recerca, i l’exercici en nom de la UIB dels drets i facultats que es reservin a aquesta entitat durant la vigència dels contractes.
  5. El suport a les polítiques de protecció i valorització de la recerca a l’entorn de la UIB.
 3. La gestió, amb caràcter no exclusiu, de les activitats de suport a l’emprenedoria a l’entorn de la UIB, la qual comporta:
  1. El suport a la Universitat en el seguiment de polítiques de promoció a la creació d’empreses sorgides de l’entorn de la UIB (incloent empreses de base tecnològica), tot englobant la seva col·laboració en el procediment d’aprovació de la creació d’aquestes empreses que es reguli a la normativa interna de la UIB.
  2. L’ajut als membres de la comunitat universitària de la UIB en la creació d’empreses sorgides de l’entorn de la UIB, la qual cosa pot incloure, entre altres aspectes, el suport en la valoració i avaluació dels projectes i la definició del model integral de negoci, l’ajut en la negociació de contractes de transferència de resultats de la recerca tant amb la UIB com amb altres entitats alienes a la UIB, la col·laboració en processos de sol·licitud d’ajudes i subvencions públiques i de negociació de finançament amb inversors privats i la gestió de serveis d'assessorament, informació i suport a l’emprenedoria.
  3. La participació i la gestió d’aquesta participació en empreses sorgides de l’entorn de la Universitat, tant en cas que la participació sigui de titularitat directa de la UIB com en el supòsit que sigui assumida per la FUEIB, i el seguiment i el control de l’activitat de l’empresa, que poden incloure, entre altres, les activitats següents:
   • Implementació de les mesures necessàries per a la constitució de l’empresa i/o la presa de participació per part de la FUEIB a l’empresa.
   • Subscripció, execució i seguiment del pacte de socis que s’acordi entre les parts.
   • Seguiment de l’activitat de l’empresa participada i sol·licitud de la informació de l’evolució de la companyia.
   • Realització d’auditories a l’empresa, ja siguin financeres, tecnològiques o de qualsevol altre tipus, per al control de la seva activitat.
   • Participació en els òrgans de les empreses participades.
   • Realització de reunions periòdiques amb l’equip emprenedor per tal d’analitzar l’evolució de la companyia i l’estratègia a seguir.
  4. El suport en les polítiques de promoció i incubació dels projectes empresarials sorgits a l’entorn de la UIB, i l’assessorament al personal docent i investigador de la UIB respecte de les possibilitats de creació d’empreses per a l’explotació dels resultats de la recerca que hagin desenvolupat.
  5. La realització d’accions de formació i de sensibilització en el foment de la creació d’empreses, adreçades preferentment a la comunitat universitària.

Article 2. Abast de l’encàrrec

Les funcions que s’indiquen a l’article anterior s’encarreguen a la FUEIB de forma no exclusiva. Així, els òrgans i unitats interns de la Universitat poden, si escau, continuar desenvolupant les activitats assenyalades en aquest apartat, amb independència de les actuacions que faci la FUEIB en execució del contingut de l’encàrrec que li fa aquest acord.

Article 3. Remuneració pels serveis de suport

La FUEIB té dret a ser compensada per les activitats de gestió realitzades. Els criteris per establir aquesta compensació són:

 1. Una quantia a començament d’any per cobrir les despeses de serveis externs ocasionades per la tramitació, gestió i explotació de drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre els resultats de la recerca de la UIB. Aquesta quantia es calcularà en funció de les despeses fetes per aquests conceptes l’any anterior. Si en acabar l’any la quantia prevista no cobreix el cost que han suposat realment per a la FUEIB aquests conceptes, la UIB haurà de compensar la diferència resultant. En cas que es produeixi un superàvit, es descomptarà de la quantitat establerta per al proper any.
 2. Una participació en els ingressos obtinguts per la realització de les activitats encarregades per la prestació dels serveis de gestió i execució previstes en aquest acord, d’acord amb els percentatges següents:
  • Una participació del 7,5% en els ingressos obtinguts per la realització dels contractes i convenis de col·laboració prevists als punts b) i c) del primer apartat de l’article 1 d’aquest acord.
  • Una participació del 10% en els ingressos obtinguts per l’explotació dels resultats de la recerca de la UIB, per la qual cosa, si hi ha ingressos, la distribució quedarà establerta de la forma següent: 65% per als autors, 10% per als serveis centrals, 10% per a la FUEIB, i el 15% restant s’incorporarà al pressupost del vicerectorat responsable de fer la compensació establerta a l’article 3.a) d’aquest acord normatiu.
 3. Una participació del 50% en els ingressos obtinguts per la participació en empreses de base tecnològica.
 4. Valoració de l’establiment de retribució pels punts no inclosos en els apartats anteriors.

Article 4. Assumpció de despeses

La FUEIB es farà càrrec de totes les despeses de funcionament que resultin de les activitats encarregades en virtut d’aquest acord, particularment de les despeses de personal i de les de serveis i manteniment dels espais en les seves instal·lacions, i també de la resta de despeses associades.

La FUEIB portarà una comptabilitat adequada sobre els recursos econòmics que rebi com a conseqüència de l’execució de l’encàrrec atorgat per aquest acord. La comptabilitat, juntament amb la documentació relacionada amb els contractes que subscrigui, sempre estarà a disposició de la UIB, per tal que pugui controlar i verificar aquesta informació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Desenvolupament normatiu

S’autoritza el Consell de Direcció per dictar les normes i els criteris que calguin per a l’aplicació del present acord normatiu.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Es deroga l’Acord normatiu 3236/1996, de 18 de setembre, sobre organització de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FOU núm. 124, de 20 de desembre de 1996) en tot allò que contradigui el que estableix el present acord.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas