logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de setembre de 2011
Consell de Govern

9917. ACORD NORMATIU del dia 21 de juliol de 2011 pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB.

Per l’Acord normatiu 3367/1996, de 18 de desembre (FOU núm. 129, de 27 de desembre), es va aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. La darrera modificació d’aquest catàleg fou aprovada per l’Acord normatiu 9635/2010, de 17 de desembre (FOU núm. 342, de 29 de desembre).

Atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, es fa necessari introduir algunes modificacions al catàleg de llocs de treball que permetin adaptar-se a aquesta realitat.

Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut dels articles 24.2.40, 127 i 128 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda d’introduir al catàleg les modificacions següents:

1. Es modifiquen les característiques de les places següents:

  • Les places 5153, 5143, 5146, 5144, 5147, 5145, 5148, 5149, 5151, 5150 i 5152 del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, subgrup C1, passen a ser subgrup A2/C1.

2. Es crea una plaça de funcionari de cossos generals / cossos específics:

Una plaça subgrup A2/C1, nivell 23, cap d’àrea, jornada JM, a Gerència. Complement específic: 8.032,28. Complement de productivitat: 1.765,02. Tipus de lloc: singularitzat, forma de provisió: concurs específic, i dependència funcional de la plaça núm. 1.

3. Es modifica la denominació de les places següents:

  • La plaça 2 de Gerència passa de vicegerent a vicegerent econòmic.
  • La plaça 3 de Gerència passa de vicegerent a vicegerent de personal.

4. Es modifica la jornada de les places següents:

  • La plaça 5144, del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, jornada JT, nivell 21, passa a tenir jornada JM.
  • Les places 264 i 261, del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, jornada JM, nivell 14, passen a tenir jornada JT.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas