logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de setembre de 2011
Consell de Govern

9915. ACORD NORMATIU del dia 21 de juliol de 2011 pel qual s'aprova la modificació de plantilla de Campus Extens.

A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 24.2.8 i 93 dels Estatuts de la Universitat, aprova la proposta de modificació de plantilla de Campus Extens que es detalla a l’annex únic.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas