logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 352 - Any  XXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de setembre de 2011
Consell de Govern

9916. ACORD NORMATIU del dia 21 de juliol de 2011 pel qual es retarda el procés electoral per elegir els òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat que corresponguin en els termes establerts a la normativa electoral i es prorroga el mandat dels titulars dels òrgans unipersonals i dels representants dels òrgans col·legiats que hagin exhaurit o exhaureixin el seu mandat.

Ateses les previsions dels articles 6 i 21 de l’Acord normatiu 9580/2010, de 21 d’octubre, pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, hi ha raons de seguretat jurídica que aconsellen el Consell de Govern de prendre, oïda la Comissió Electoral del dia d’avui, l’acord següent:

Article únic. S’acorda que es retardi el procés electoral per elegir tots els òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat que corresponguin segons els termes establerts a la normativa electoral i es prorroga el mandat dels titulars dels òrgans unipersonals i dels representats dels òrgans col·legiats que hagin exhaurit o exhaureixin el seu mandat fins a la convocatòria general que el Consell de Direcció farà, amb caràcter ordinari, com a més tard el mes d’octubre d’enguany per a tots els òrgans col·legiats i unipersonals esmentats.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas