logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9348. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de febrer de 2010 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora contractada doctora Caterina Mercè Picornell Belenguer.

D'acord amb l'article 116 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, s'atorga una llicència per estudis a la professora contractada doctora Caterina Mercè Picornell Belenguer pel període comprès entre l’1 de març i el 31 de juliol de 2010.

De conformitat amb l’article 43 (Obligacions de les universitats i els centres d’investigació d’origen dels beneficiaris) de la Resolució de 17 de març de 2009 de la Secretaria d’Estat d’Universitats per la qual es convoquen subvencions del Programa nacional de mobilitat de recursos humans d’investigació, en el marc del Pla nacional d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica 2008-2011, la professora contractada doctora Picornell percebrà el 100 per cent de les seves retribucions. Tot això atesa l’obligació de la UIB de mantenir la retribució de la situació contractual dels beneficiaris de les subvencions pel període de durada de les estades de mobilitat concedides; en aquest cas, estades de mobilitat a l’estranger José Castillejo per a joves doctors.

La professora contractada doctora Caterina Mercè Picornell Belenguer gaudirà de la llicència al Fitzwilliam College de la Universitat de Cambridge (Regne Unit).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i Sra. Gerent de la Universitat.