logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 326 - Any  XXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9347. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de febrer de 2010 per la qual es nomena col·laboradora honorífica de la Sindicatura de Greuges i del Servei de Recursos Humans la senyora M. Pilar Lafont Nuño.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 3 de l’Acord normatiu 9255/2009, de 17 de novembre, pel qual s’aprova la normativa reguladora del nomenament de col·laboradors honorífics de serveis de la Universitat de les Illes Balears, i per acord del Consell de Direcció del dia d'avui, nomèn la senyora M. Pilar Lafont Nuño col·laboradora honorífica de la Sindicatura de Greugres i del Servei de Recursos Humans per un període de dos anys i amb efectes des del dia d’avui.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat, Sra. Síndica de Greuges i Sra. Directora del Servei de Recursos Humans.