logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 326 - Any  XXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9346. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de febrer de 2010 per la qual es declara en situació de serveis especials el senyor Antoni Rodríguez Perea.

De conformitat amb el que disposen els articles 56.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 5.2 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, 87.1.a) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i 111.2 dels Estatuts d'aquesta universitat i la disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, vist el nomenament del senyor Antoni Rodríguez Perea com a director General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, efectuat pel Decret 24/2010, de 12 de febrer (BOIB núm. 25, de 13 de febrer), i ateses les raons concurrents, declar en situació de serveis especials el professor esmentat, titular d’universitat de l'àrea de coneixement d’Estratigrafia, del Departament de Ciències de la Terra, amb efectes retroactius des del dia 13 de febrer de 2010, atès el contingut de l'article 6.1 del Reial decret 365/1995, de 10 de març.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sra. Directora del Departament de Ciències de la Terra i Sra. Gerent de la Universitat.