logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9345. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de febrer de 2010 per la qual es designa un membre de la Comissió Tècnica d’Avaluació Docent (CTAD).

De conformitat amb el que estableix l’article 30.1.s) dels Estatuts i en virtut del que preveu l’article 2.1.g) de l’Acord executiu 9300/2009, de 15 de desembre, pel qual es crea la Comissió Tècnica d’Avaluació Docent (CTAD), que vetllarà per l’estructura de l’avaluació docent i la millora de la docència (FOU núm. 325, de 29 de gener), dispòs que el senyor Juan José Montaño Moreno, vicerector associat d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, s’integri en la Comissió Tècnica d’Avaluació Docent.

En conseqüència, els membres que en formen part són:

  1. El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que la presidirà.
  2. El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.
  3. El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.
  4. El director del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB.
  5. La cap del Servei de Recursos Humans.
  6. La directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària.
  7. Altres membres que decideixi el Consell de Direcció, preferentment amb experiència acreditada en matèria d’avaluació docent del professorat: doctor Juan José Montaño Moreno, vicerector associat d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.
  8. Exercirà de secretari un integrant de la CTAD, elegit per i entre els seus membres.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas