logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9332. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de febrer de 2010 per la qual es contracta un professor associat en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre.

En virtut del que preveu l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre, i pel que fa a la possibilitat d'establir un programa extraordinari d'accions de plantilla i contractes de personal docent per exempcions de l'activitat docent de determinats càrrecs acadèmics, he resolt, a proposta del Consell de Direcció i atesos els crèdits de disponibilitat immediata prevists a l'article 5 de l'acord normatiu esmentat, que:

El senyor Jaume Vicens Torres sigui contractat com a professor associat (sis hores) de l'àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors, als efectes d'exempció de les activitats docents del delegat de la Rectora per a les noves tecnologies. Aquesta plaça restarà adscrita al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Aquest contracte tindrà vigència fins al 30 de setembre del 2010 i, en tot cas, finalitzarà en el moment que cessi el càrrec acadèmic objecte d'exempció. La renovació d'aquest contracte requereix un acord executiu.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i Sra. Gerent de la Universitat.