logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9333. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de febrer de 2010 per la qual es prorroga la comissió de serveis de determinats funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 30 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis als funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que es detallen i per un període de sis mesos.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Nom i cognoms Codi plaça Unitat/Servei Cos Subgrup Nivell Data de fi de la pròrroga
Coll Grau, Margalida 159 Rectorat CG C2 16 04-08-2010
Barceló Simó, Gabriel 187 Ed. Ramon Llull CE C2 18 13-08-2010
Segura Aguiló, M. Neus 5189 Rectorat (Servei de Relacions Internacionals) CG A2 22 26-08-2010
Martínez Pujadas, Eva 227 Servei de Biblioteca i Documentació CE C1 21 26-08-2010
Robles Marín, Maria P. 68 Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica CG C2 18 26-02-2010
Prats Taberner, Pere Joan 5024 Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos CE C2 14 26-02-2010
Peña Kolflaath, Gustavo 140 Gerència CE C2 14 26-02-2010

CG: cossos generals
CE: cossos específics

Palma, 2 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.