logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9331. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de gener de 2010 per la qual es contracta una professora associada en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre.

En virtut del que preveu l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre, i pel que fa a la possibilitat d'establir un programa extraordinari d'accions de plantilla i contractes de personal docent per exempcions de l'activitat docent de determinats càrrecs acadèmics, he resolt, a proposta del Consell de Direcció i atesos els crèdits de disponibilitat immediata prevists a l'article 5 de l'acord normatiu esmentat, que:

La senyora Maria Magdalena Mulet Pol sigui contractada com a professora associada (sis hores) de l'àrea de coneixement de Microbiologia, als efectes d'exempció de les activitats docents del vicerector d’Investigació. Aquesta plaça restarà adscrita al Departament de Biologia.

Aquest contracte tindrà vigència fins al 30 de setembre del 2010 i, en tot cas, finalitzarà en el moment que cessi el càrrec acadèmic objecte d'exempció. La renovació d'aquest contracte requereix un acord executiu.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de gener de 2010
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Director del Departament de Biologia i Sra. Gerent de la Universitat.