logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 326 - Any  XXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9330. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de gener de 2010 per la qual es nomena coordinador acadèmic del Pla de reciclatge i formació lingüística i cultural el professor Bartomeu Abrines Llabrés.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, segons el que preveu l’article 30.1.g) dels Estatuts, nomèn coordinador acadèmic del Pla de reciclatge i formació lingüística i cultural el professor Bartomeu Abrines Llabrés, amb efectes des de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de gener de 2010
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, i Sra. Gerent de la Universitat.