logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 326 - Any  XXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2010
Consell de Govern

9321. ACORD NORMATIU del dia 3 de febrer de 2010 pel qual s’aprova el programa TUO -Titulats universitaris a l’ocupació.

L’Acord normatiu 6433/2003, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el programa TUO - Titulats universitaris a l’ocupació, tenia com a fonamentació principal la necessitat de crear un programa d’inserció professional per a nous titulats, mitjançant la seva incorporació temporal a corporacions locals, institucions i empreses públiques, per, en la mesura que sigui possible, pal·liar la manca d’experiència i facilitar-los la inserció professional.

El pas del temps i, sobretot, el canvi socioeconòmic produït des de l’entrada en vigor de l’Acord normatiu 6433/2003, i tenint en compte, entre d’altres, l’estudi REFLEX de la Unió Europea de l'any 2007, on es destaca que els titulats universitaris del nostre país tenen més dificultats per assolir l'accés a l'ocupació, estan més mal remunerats i presenten uns nivells més baixos de satisfacció amb la formació rebuda, demanen una revisió de la reglamentació aprovada l’any 2003.

Per altra banda, tampoc no es pot oblidar que, tant aleshores com ara, la manca d’experiència segueix limitant l’accés dels nous titulats a ocupacions estables d’una durada significativa i d’acord amb la seva titulació, per la qual cosa sembla convenient que la UIB, en el marc de les seves competències, elabori una nova normativa que proporcioni una cobertura legal adequada a la dita activitat i esmeni les deficiències de la normativa vigent que l’experiència ha fet paleses.

En conseqüència, el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui, a proposta del Consell de Direcció, fent ús de les competències que li atribueix l’article 21.1 i 2.29 i 2.37, dels Estatuts d’aquesta universitat, ha aprovat el Reglament del programa TUO - Titulats universitaris a l’ocupació.

Article 1

Els titulats universitaris poden realitzar estades de pràctiques en règim de complement de la seva formació en corporacions locals, institucions i empreses públiques (d’ara endavant, institucions públiques) per adquirir experiències en l’àmbit de la seva formació, com a mesura d’estímul a la posterior inserció professional a l’empresa pública o privada. L’objectiu de la beca és formatiu.

Article 2

Aquestes estades són voluntàries per als titulats, a petició de la institució pública corresponent. Així mateix, els candidats també poden cercar per compte propi una institució pública que els aculli com a becaris TUO.

Article 3

Les condicions dels titulats per accedir a aquestes estades són les següents:

  • Tenir acabats els estudis de diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau o màster de qualsevol universitat homologats a Espanya o els títols propis de qualsevol universitat i haver acabat els estudis dins els tres anys anteriors a la sol·licitud de la beca.
  • Ser resident a les Illes Balears.
  • No haver tingut cap experiència laboral vinculada a la titulació universitària.

Les sol·licituds han d’anar avalades pel responsable dels estudis sol·licitats; en cas de rebre sol·licituds de titulats d’estudis que no s’imparteixen a la UIB, el vicerector competent en matèria d’estudiants resoldrà l’aval.

Article 4

La institució pública abonarà al titulat la quantitat mínima de 800 euros i un màxim de 1.200 euros mensuals (deduint-ne un 2% a compte de l’IRPF) en concepte de beca d’ajuda a la formació. Aquesta quantitat s’augmentarà anualment d’acord amb l’IPC de les Illes Balears.

Article 5

El període de pràctiques es limita a sis mesos, ampliable fins a un màxim de sis mesos més, ja que la durada de les pràctiques no pot passar d’un any, a petició d’ambdues parts. L’horari és de sis hores de pràctiques per dia. El màxim d’hores per mes és de cent quaranta.

Article 6

Els beneficiaris de la beca només poden gaudir d’una estada a una sola institució pública.

En cas que un titulat universitari tingui més d’una titulació, pot gaudir d’una beca per titulació, ja sigui de grau o de postgrau.

Article 7

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) rebrà com a compensació per la gestió, a la institució pública, la quantitat que s’estipuli per becari, i el mateix import si s’amplia el període de pràctiques, independentment de la durada.

Article 8

Per a la selecció del becari, i a petició de la institució pública i en cas que la institució no tingui el becari seleccionat, la FUEIB triarà de la seva base de dades oberta a tots els titulats residents a les Illes Balears, els candidats que s’ajustin al perfil assenyalat per la institució pública. La institució pública, aplicant estrictament aquest reglament, seleccionarà el candidat més adient.

Una vegada feta la selecció, la FUEIB redactarà el conveni corresponent.

Article 9

Per garantir l’aprofitament de les pràctiques i la formació del becari com a tècnic professional, la institució pública el formarà en l’aprenentatge de les tècniques utilitzades a la institució, com també el formarà sobre temes generals de funcionament, organització i activitat professional. Així mateix, es nomenarà un tutor perquè el dirigeixi. El becari no pot suplir cap professional contractat.

Article 10

La coordinació i l’avaluació de la tasca del becari les faran el tutor de la institució pública i el tutor de la UIB. En qualsevol moment, si hi ha causes que ho justifiquin, el conveni es pot rescindir per iniciativa de qualsevol de les parts, sempre de mutu acord i fent-ho constar a les parts implicades amb la pertinent antelació (deu dies hàbils).

Article 11

La institució pública i la FUEIB lliuraran, sol·licitat prèviament pel becari, un certificat on es reconeixerà el temps de pràctiques realitzat.

Article 12

Els becaris ho seran de la institució pública, tot i que aquest fet no representa cap vincle contractual entre els titulats i la institució pública.

Article 13

Amb l’objectiu de regular les tasques del becari, s’ha de signar un document annex on el becari ha d’expressar que accepta totes les condicions d’aquesta beca recollides en aquesta normativa i, si escau, les que pugui determinar la FUEIB.

Article 14

La institució pública cobrirà, mitjançant una pòlissa d’assegurança amb cobertura mínima igual a l’assegurança escolar, els accidents que puguin tenir els becaris quan facin les pràctiques a la institució.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única

Queda derogat l’Acord normatiu 6433/2003, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el programa TUO - Titulats universitaris a l’ocupació (FOU núm. 228, de 12 de desembre).

DISPOSICIÓ FINAL

Única

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas