logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 326 - Any  XXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2010
Consell de Govern

9322. ACORD NORMATIU del dia 3 de febrer de 2010 pel qual s’aprova el Pla de jubilació anticipada per al professorat funcionari de la Universitat de les Illes Balears.

La disposició addicional vint-i-tresena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, preveu la jubilació voluntària anticipada, per la qual cosa sembla convenient avançar-se als problemes que poden provocar les jubilacions nombroses en l’àmbit del professorat dels cossos docents universitaris i elaborar una normativa que permeti una renovació i reorganització de les plantilles de forma ordenada. Aquesta normativa es materialitza en un pla de jubilació anticipada que afecta únicament el professorat funcionari dels cossos docents universitaris, encara que en el futur caldrà estudiar la possibilitat de fer-la extensiva al professorat laboral amb vinculació permanent i al personal d’administració i serveis.

El pla esmentat té com un dels objectius essencials el rejoveniment de la plantilla de la UIB, sense perdre el valor que aporta el professorat que ha assolit una experiència i qualitat fruit dels anys d’exercici de la professió.

Com a conseqüència del que s’ha dit anteriorment, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de les competències que li corresponen segons l’article 21.2.31 i 37 dels Estatuts de la Universitat, acorda d’aprovar el Pla de jubilació anticipada per al professorat funcionari de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1. Àmbit d’aplicació

Es pot acollir al Pla de jubilació anticipada el professorat funcionari de carrera dels cossos docents universitaris de la Universitat de les Illes Balears que compleixi els requisits següents:

 1. Es trobi en la situació administrativa de servei actiu o situació assimilada.
 2. Reuneixi les exigències legals per sol·licitar la jubilació voluntària.
 3. Acrediti, com a mínim, els anys de servei necessaris en cada moment per assolir la màxima pensió de jubilació.

Article 2. Modalitats de jubilació anticipada

El professorat que vulgui acollir-se al Pla de jubilació anticipada ha d’optar entre una de les dues modalitats següents:

 1. Formalitzar un contracte com a professor emèrit propi de la Universitat de les Illes Balears.
 2. Percebre, com a ajuda de jubilació diferida, una assignació sense cap relació contractual entre la Universitat de les Illes Balears i el sol·licitant.

Article 3. Professorat emèrit propi de la UIB

 1. El professorat funcionari de la Universitat de les Illes Balears que s’aculli al Pla de jubilació anticipada en la primera modalitat formalitzarà un contracte, en règim laboral, de professor emèrit propi acollit al Pla de jubilació anticipada per al professorat funcionari de la UIB, en els termes prevists a la normativa legal vigent.
 2. Al contracte hi constaran les retribucions, el règim de dedicació a la Universitat i la data d’extinció, així com la resta de condicions que es considerin convenients.
 3. El professorat acollit al Pla restarà adscrit al departament al qual estava adscrita la seva plaça en el moment de la seva jubilació.
 4. L’inici del contracte coincidirà amb la finalització de la percepció de les retribucions com a funcionari en servei actiu i tindrà lloc l’1 d’octubre de l’any d’acollida al Pla. La finalització del contracte coincidirà amb la data en què es compleixin els 70 anys d’edat o amb la finalització del curs acadèmic en què es compleixin els 70 anys d’edat, a elecció de la persona interessada.
 5. La persona interessada ha d’acreditar documentalment la condició de pensionista cada any i pot sol·licitar la rescissió del contracte en qualsevol moment des de la seva signatura, o el pas a la segona modalitat, que ha de tenir lloc en el moment de l’inici del curs acadèmic corresponent.

Article 4. Jubilació anticipada sense relació contractual amb la UIB

 1. La jubilació anticipada sense relació contractual amb la UIB consisteix en la percepció d’una quantitat com a ajuda diferida de la jubilació esmentada.
 2. L’inici de la percepció de l’ajuda de jubilació diferida coincidirà amb la finalització de la percepció de les retribucions com a funcionari en servei actiu i tindrà lloc l’1 d’octubre de l’any d’acollida al Pla. La finalització de la percepció coincidirà amb la data de compliment dels 70 anys d’edat.
 3. La persona interessada ha d’acreditar documentalment la condició de pensionista cada any i pot sol·licitar la rescissió de la percepció de l’ajuda en qualsevol moment.
 4. Durant el temps d’acollida, el sol·licitant pot ser nomenat col·laborador honorífic tot respectant la normativa que regula aquesta figura.
 5. El professorat acollit a l’ajuda de jubilació diferida no pot tenir, en cap cas, la condició de professor emèrit d’aquesta universitat.

Article 5. Retribucions

 1. Per al càlcul de les retribucions o l’assignació de l’ajuda a percebre se seguirà el procediment següent:
  1. Es consideraran les retribucions que hauria de percebre la persona acollida al Pla l’any d’acollida a la jubilació voluntària, que inclouen:
   • Sou base.
   • Triennis.
   • Complement de destinació.
   • Complement específic (component general).
   • Complement específic (component per mèrits docents –quinquennis).
   • Complement de productivitat (sexennis).
   • Indemnització per residència.
  2. Es calcularà la diferència entre la quantitat que resulti del que s’ha establert a la lletra a) anterior i el límit màxim de percepció per a les pensions públiques fixat l’any de la jubilació voluntària. Aquesta diferència serà la quantitat que s’ha de percebre. Els imports resultants estaran subjectes a les retencions corresponents de l’IRPF.
   La retribució del professor emèrit sumada a la seva pensió de jubilació no pot superar el límit retributiu màxim establert a la normativa sobre retribucions del professorat universitari. La mateixa limitació s’estableix per al professorat acollit a l’ajuda de jubilació diferida.
 2. La quantitat indicada a la lletra anterior es percebrà de la forma següent:
  1. Per al professorat emèrit propi de la UIB es dividirà entre catorze mensualitats iguals.
  2. El professorat jubilat anticipadament sense relació contractual amb la UIB la percebrà els mesos de juny i desembre, presentada prèviament la fe de vida corresponent.

   L’abonament de la primera ajuda que s’hagi de fer el mes de desembre de l’any de jubilació serà la part proporcional que correspondria a aquest any relativa als mesos d’octubre a desembre.

   En cas de defunció o quan es compleixin els setanta anys, la quantitat que s’ha de pagar l’any en què es produeixi alguna de les dues circumstàncies indicades serà la fracció n/12 de la quantitat que correspondria aquest any, sent n el nombre del mes en què s’hagi produït la defunció o s’hagin complert els setanta anys.
 3. A la retribució corresponent als contractes, així com a l’assignació de l’ajuda de jubilació anticipada, s’hi aplicarà la variació anual prevista als pressuposts de l’Estat per a les retribucions dels funcionaris en actiu.
 4. Les retribucions pel contracte signat i l’assignació de l’ajuda es deixaran de percebre en el moment que es perdi la condició de pensionista o quan es deixi d’estar acollit al present pla de jubilació.

Article 6. Sol·licitud d’acollida

 1. La sol·licitud per participar com a professor acollit al Pla de jubilació anticipada l’ha de fer la persona interessada, a través del departament al qual estigui adscrita. El departament i la persona que es vulgui acollir al Pla han de consensuar les tasques, si escau, que aquesta haurà de fer durant el període que estigui acollida al Pla. Si la sol·licitud obté l’aprovació inicial del consell de departament, s’haurà de dirigir al vicerectorat competent en matèria de professorat perquè l’elevi al Consell de Direcció per a la seva aprovació, si escau. No obstant el que s’ha dit, excepcionalment i de manera motivada, la petició es podrà desestimar per raons de servei.
 2. Amb l’objectiu de planificar la docència i l’assignació de recursos, els professors que vulguin acollir-se al Pla de jubilació anticipada ho poden sol·licitar fins al 31 de desembre de l’any acadèmic en què es demani la jubilació. El mes de gener del darrer curs acadèmic que vulguin seguir en actiu s’haurà d’haver produït l’aprovació de la sol·licitud d’acollida per part del Consell de Direcció. La incorporació al Pla de jubilació anticipada es farà efectiva el mes d’octubre de l’any acadèmic següent al de la petició.
 3. Un cop s’hagi fet efectiva la jubilació, no és possible retornar a la situació de servei actiu anterior.

Article 7. Tasques a desenvolupar pel personal acollit al Pla

 1. El professorat emèrit propi de la UIB, segons el que hagi establert amb el seu departament, pot participar en les tasques docents, de recerca o altres que s’especifiquen tot seguit:
  1. Activitat docent: impartició de docència d’acord amb l’encàrrec del departament. També pot dirigir treballs de fi de grau i màster (i equivalents) i impartir seminaris i cursos de formació continuada.
  2. Activitat en investigació: direcció de tesis doctorals i treballs de recerca. La participació en projectes de recerca com a investigador estarà subjecta a les condicions de participació de cadascuna de les convocatòries. El professorat acollit al Pla pot formar part dels grups de recerca i participar en convenis amb empreses i de transferència tecnològica i en altres tasques de recerca de la Universitat.
  3. Altres: col·laboració en la formació en docència i investigació del professorat novell, tutories acadèmiques de grau o postgrau, col·laboracions en jornades i congressos, impartició de seminaris o similars, coordinació d’activitats docents en el si del departament, assessorament, participació en projectes institucionals, disseny de material i metodologia docent, etc.
 2. El professorat acollit a l’ajuda de jubilació diferida només pot fer les activitats indicades anteriorment si és nomenat col·laborador honorífic i l’activitat és permesa per a aquesta figura.

Article 8. Restriccions

 1. No obstant les previsions de l’article anterior, el professorat funcionari acollit al Pla de jubilació anticipada no pot desenvolupar les tasques següents:
  1. Participació en les comissió encarregades de resoldre els concursos per a la provisió de places de professorat contractat temporal o permanent, i de professorat funcionari dels cossos docents universitaris de la UIB.
  2. Assumpció de càrrecs acadèmics de la UIB.
  3. Signatura de contractes per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al desenvolupament d’ensenyaments d’especialització o activitats específiques de formació, esmentats a l’article 83 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
 2. En qualsevol cas, la pensió de jubilació és incompatible amb la realització de treballs per compte propi o d’altri o amb la realització d’activitats per a qualsevol de les administracions públiques que donin lloc a la inclusió en el règim general o en algun dels règims especials de la Seguretat Social, així com amb la percepció de qualsevol altra retribució diferent de l’esmentada pensió de jubilació o la corresponent a professor emèrit propi o a l’ajuda de jubilació diferida.

Article 9. Mecanismes de substitució i amortització

Els departaments han de proposar els mecanismes de substitució de les persones acollides al Pla de jubilació anticipada al vicerector competent en matèria de professorat, el qual, preferentment, ha de garantir que la substitució no suposa cap cost addicional a la Universitat, respecte del cost que comporta la persona acollida al Pla, i que es farà mitjançant la contractació de professorat doctor.

Com en qualsevol altra plaça, el Consell de Govern pot decidir l’amortització de les places ocupades per professorat funcionari acollit al Pla de jubilació anticipada, tot respectant el cost del contracte o l’ajuda de la persona acollida al Pla.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Règim jurídic

Aquest pla està subjecte al manteniment de les condicions generals de jubilació anticipada, contractació de professorat emèrit i contractació laboral, presents en la legislació vigent. La modificació de qualsevol d’aquestes condicions comportarà que el Pla es revisi immediatament.

Segona. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció perquè desenvolupi les normes bàsiques objecte d’aquest pla o altres aspectes complementaris.

Tercera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Quarta. Extensió de l’àmbit d’aplicació

L’administració universitària es compromet a negociar l’extensió d’aquest pla de jubilació anticipada al professorat laboral amb vinculació permanent i al personal d’administració i serveis.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Primera. Revisió

Aquest pla, que s’aprova amb vocació de continuïtat, es pot revisar en el termini de dos anys des de la seva aprovació.

Segona. Millora

En el supòsit que la comunitat autònoma de les Illes Balears doni el finançament corresponent, es podran incorporar als conceptes esmentats a l’article 5.1.a) els complements prevists al Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la UIB (BOIB núm. 30, d’1 de març).

Tercera. Perllongament de la sol·licitud

Excepcionalment i atesa la data d’entrada en vigor d’aquesta normativa, enguany els professors afectats poden sol·licitar acollir-se al pla de jubilació anticipada fins al dia 31 de març de 2010.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas