logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2010
Consell de Govern

9320. ACORD NORMATIU del dia 3 de febrer de 2010 pel qual es fa públic el Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 17 de febrer de 2004, va aprovar i publicar, mitjançant l’Acord normatiu 6559/2004, el Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació (FOU núm. 233, de 19 de març).

El temps transcorregut des de l’aprovació i publicació del reglament esmentat, els canvis legislatius i normatius esdevinguts des d’aleshores i les millores tècniques necessàries en el funcionament de l’institut indicat fan necessària l’aprovació i publicació d’un nou reglament que repari les mancances detectades, actualitzi situacions jurídiques i prevegi futures actuacions.

Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 21.2.31 i 37 dels Estatuts de la Universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha acordat d’aprovar i publicar el Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació.

Article 1. Definició i adscripció de personal

 1. L'Institut de Ciències de l'Educació és un organisme interdisciplinari propi de la UIB que exerceix funcions de recerca educativa, formació del professorat, informació i difusió d'experiències d'interès pedagògic i d’assessorament tècnic de professors i centres per a la planificació i la innovació educativa.
 2. L'adscripció del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis a l'ICE és competència del Consell de Direcció.

Article 2. Funcions

Són funcions de l'ICE:

 1. La formació pedagògica i la docència especialitzada en matèria educativa per al professorat, mitjançant el desenvolupament de cursos d'especialització, i per a tots els qui vulguin obtenir els títols propis i diplomes corresponents.
 2. La promoció i el desenvolupament d'investigacions educatives i llur difusió i aplicació.
 3. L'assessorament, la informació i l'assistència tècnica al professorat i a les estructures de la Universitat, pel que fa a la innovació educativa.
 4. Totes aquelles altres que el Consell de Govern o el Consell de Direcció li puguin assignar en el marc de l’organització, la planificació i la qualitat educativa.

Article 3. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'ICE són:

 1. Col·legiats: el Consell de l’Institut de Ciències de l’Educació.
 2. Unipersonals: el director i el secretari. També hi pot haver un subdirector.

Article 4. Composició del Consell de l’ICE

El Consell de l'ICE és format pels membres següents:

 1. El vicerector que designi la Rectora.
 2. El director de l’ICE.
 3. El subdirector de l’ICE, en cas que n’hi hagi.
 4. L’administrador de centre adscrit a l’ICE.
 5. Cinc representants, corresponents a cada una de les branques de coneixement (arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura), elegits pel Consell de Govern. El Consell de Govern, si escau, també ha d’elegir els representants suplents.
 6. El secretari de l’ICE, que actua a la vegada com a secretari del Consell.

Article 5. Durada del mandat dels membres del Consell de l’ICE

 1. La durada del mandat dels membres del Consell de l’ICE elegits en representació de les respectives branques és de quatre anys.
 2. Una vegada transcorregut el mandat dels membres electius del Consell de l’ICE, es renovarà en els termes prevists en aquest reglament.

Article 6. Competències del Consell de l’ICE

Correspon al Consell de l’ICE:

 1. Aprovar les activitats, i fer-ne el seguiment, i el pressupost que ha de desenvolupar l'ICE.
 2. Aprovar la memòria d'activitats i econòmica de l'ICE per enviar-la a la Rectora.
 3. Elaborar i reformar el seu reglament intern, que ha d’aprovar el Consell de Govern.
 4. Proposar a la Rectora el nomenament i, si escau, el cessament del director de l'ICE.
 5. Qualsevol altra funció que, dins l’àmbit de les seves competències, li encomanin els Estatuts, el Consell de Govern o el Consell de Direcció.

Article 7. Director de l’ICE

 1. El director de l'ICE és el responsable màxim del funcionament i de la coordinació de l'activitat de l'Institut.
 2. El director de l’ICE l’ha de nomenar la Rectora, d’entre els professors doctors amb vinculació permanent, a proposta del Consell de l’ICE i d'acord amb els Estatuts de la UIB, per un període de quatre anys. Pot ser renovat una sola vegada.
 3. El càrrec de director de l'ICE és incompatible amb qualsevol altre òrgan de govern unipersonal de la UIB.
 4. El cessament en el càrrec de director es produeix a petició pròpia o perquè hagi transcorregut el període pel qual fou nomenat.

Article 8. Competències del director de l’ICE

Correspon al director de l'ICE:

 1. Tenir el govern general de totes les activitats que es facin a l’ICE i vetllar per la coordinació i el seguiment d’aquestes activitats.
 2. Tenir la representació del l'Institut i presidir i convocar el Consell de l'ICE.
 3. Executar els acords presos pel Consell de l'ICE i vetllar pel seu compliment.
 4. Elaborar el pla d'activitats i la memòria anual.
 5. Executar les previsions pressupostàries.
 6. Exercir la direcció immediata del personal adscrit a l'ICE.
 7. Coordinar les activitats que es facin i proposar-ne els responsables.
 8. Proposar a la Rectora el nomenament o cessament del subdirector i el secretari, així com assignar-los les competències i funcions que s’han de desenvolupar en cada cas.
 9. Proposar la contractació, el nomenament i, si escau, l’adscripció del personal de l'Institut i determinar-ne les funcions.
 10. Qualsevol altra funció que li encarreguin els òrgans de govern de la Universitat en l'àmbit de les seves competències.

Article 9. Subdirector de l’ICE

 1. El subdirector ha de substituir el director en cas d'absència d’aquest i té plena capacitat en les qüestions que per delegació del director tingui assignades.
 2. El subdirector l’ha de nomenar la Rectora, que també n’ha de disposar el cessament, a proposta del director, i sempre ha de ser un professor doctor amb vinculació permanent.

Article 10. Secretari de l’ICE

 1. El secretari és el fedatari de les actes i els acords del Consell de l'ICE i té encarregada la custòdia dels llibres d'actes i l'expedició dels certificats dels acords. També és el responsable del funcionament administratiu de l'ICE.
 2. El secretari l’ha de nomenar la Rectora, que també n’ha de disposar el cessament, a proposta del director, d’entre el personal adscrit a l'ICE.

Article 11. Estructuració de l’ICE

L'ICE, en compliment dels seus objectius, s'estructura en les àrees de funcionament pertinents, de la qual cosa s’informarà el Consell de Govern.

Article 12. Relació amb els centres i departaments de la UIB

L'ICE, per les seves particulars característiques, ha de mantenir una relació amb tots els centres i departaments de la UIB implicats en el desenvolupament dels objectius i les funcions establerts. També ha d’actuar amb vocació aglutinadora de tots els professionals de l'educació tant formal com no formal.

Article 13. Membres col·laboradors de l’ICE

Els professors de la UIB i d’altres centres educatius que facin activitats de recerca, docència i innovació en el marc dels programes propis de l’Institut, durant el temps de durada de l’activitat seran membres col·laboradors de l’ICE.

Article 14. Pressupost de l’ICE

L’ICE té un pressupost d’ingressos i despeses per al desenvolupament de les seves funcions que és anual i està integrat en el de la Universitat. Aquest pressupost s’ha d’administrar d’acord amb el que disposen les normes específiques de gestió de la Universitat.

Article 15. Provisió del pressupost d’ingressos

El pressupost d’ingressos l’han d’integrar, d’acord amb la normativa de la UIB, les assignacions que la Universitat faci i les que provenen de:

 1. Les quantitats que s’obtinguin dels preus públics, d’acord amb les normes de la Universitat.
 2. Les subvencions de les organitzacions i institucions que puguin col·laborar amb l’ICE o vincular-s’hi.
 3. I, en general, tots els mitjans econòmics que es puguin obtenir per a aquest fi, per donació o qualsevol altre títol.

Article 16. Modificació del Reglament

El Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, pot modificar el present reglament amb l’informe previ del Consell de l’ICE.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Constitució del Consell de l’ICE

El Consell de l’ICE s’ha de constituir en el termini de dos mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest reglament.

A la primera sessió ha de proposar a la Rectora, perquè el nomeni, el candidat a la direcció de l’ICE.

Segona. Manteniment del càrrec de director de l’ICE

El director de l’ICE, nomenat d’acord amb la Resolució 7913/2007, de 2 de maig, continuarà desenvolupant aquest càrrec fins a la constitució del nou Consell de l’ICE.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord normatiu 6559/2004, de 17 de febrer (FOU núm. 233, de 19 de març).

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

El present reglament entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas