FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIV
Núm. 310
Dimecres, 8 d'abril de 2009
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Govern
9006 ACORD NORMATIU del dia 17 de març de 2009 pel qual s’aprova el programa d’ajut a la mobilitat del professorat dels màsters i doctorats amb menció de qualitat de la Universitat de les Illes Balears.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 21.2.31 i 37 dels Estatuts d'aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat el programa d’ajut a la mobilitat del professorat dels màsters i doctorats amb menció de qualitat de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1

Aquest programa té com a objecte ajudar econòmicament a la mobilitat del professorat universitari extern a la Universitat de les Illes Balears per tal que pugui impartir docència als màsters i/o doctorats amb menció de qualitat de la UIB.

Article 2

1. El present programa és complementari dels programes que cada any acadèmic pugui convocar el ministeri competent relatius a convocatòries d’ajuts adreçats a facilitar la mobilitat de professorat visitant i d’estudiants en programes de doctorat que hagin obtingut la menció de qualitat i per a la menció europea en el títol de doctor i a convocatòries d’ajuts per afavorir la mobilitat de professorat visitant i d’estudiants en ensenyaments universitaris oficials de màster.

Per tant, només poden optar als ajuts d’aquest programa els màsters i doctorats amb menció de qualitat que hagin presentat la sol·licitud a la darrera convocatòria d’alguns dels programes estatals.

2. El present programa dependrà del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea i el coordinarà el Centre d’Estudis de Postgrau de la UIB.

Article 3

Els directors dels màsters o programes de doctorat amb menció de qualitat que no hagin obtingut la totalitat dels ajuts sol·licitats als programes estatals indicats a l’article anterior poden presentar la sol·licitud d’ajuts regulats en aquest programa, a la qual han d’adjuntar còpia de la resolució del ministeri que els atorga ajuts parcials.

Article 4

1. Els ajuts d’aquest programa es destinaran al finançament parcial de les despeses del professorat extern a la UIB inclòs en el pla d’estudis de cada màster o doctorat amb menció de qualitat que hi imparteixi docència.

2. Poden ser objecte de finançament els tipus de despeses següents:

a) Desplaçament (justificable a través de bitllets d’avió, vaixell o d’altres mitjans de transport).

b) Allotjament (justificable mitjançant factura d’hotel o similar) i/o honoraris (inclou dietes i es justifica mitjançant certificat de la docència impartida expedit pel director del màster o del programa de doctorat).

Article 5

1. Els directors de cada màster o doctorat amb menció de qualitat poden sol·licitar un màxim de 1.200 euros, que poden distribuir entre els dos tipus de despeses esmentats a l’article 4. En el cas dels desplaçaments, s’estableix un màxim de 300 euros per a viatges nacionals, de 600 euros per a viatges des de països europeus i de 1.200 euros per a viatges des de països de fora d’Europa. En el cas de despeses d’allotjament i/o honoraris, s’estableix un màxim de 600 euros per professor.

2. A la sol·licitud s’ha d’indicar el nom, la procedència i la categoria del professor convidat, el tipus de despesa que hom li vol finançar i la quantitat proposada. La quantitat proposada és intransferible.

Article 6

1. Per a l'avaluació de les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents:

a) Breu currículum del professor convidat en el qual es facin ressaltar els mèrits per a la participació en el màster o doctorat amb menció de qualitat.

b) Aspectes directament relacionats amb l’activitat a desenvolupar del professor convidat (tipus de participació, nombre de crèdits a impartir, caràcter de la docència assignada, rellevància de la seva docència en el context del màster o doctorat, etc.).

c) Qualsevol altre aspecte que faci ressaltar la qualitat i la transcendència del màster o doctorat amb menció de qualitat per al qual es fa la sol·licitud.

2. En una mateixa convocatòria no s’atorgarà més d’un ajut a cada professor.

3. No obstant els criteris anteriors, la resolució dels ajuts respectarà, també en la mesura que sigui possible, un equilibri entre el nombre de sol·licituds presentades i el pressupost disponible d’aquest programa.

Article 7

Les sol·licituds s'han de presentar en els impresos que facilitarà el Centre d’Estudis de Postgrau a la seva web institucional, han de dur el vistiplau del director de l’òrgan responsable del màster o doctorat amb menció de qualitat i s'han de lliurar al director del Centre d’Estudis de Postgrau.

Article 8

1. El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies a partir de la recepció de la comunició de concessió dels ajuts atorgats pels programes estatals esmentats a l’article 2.

2. En cas que les resolucions ministerials no siguin coincidents en el temps, es farà una reserva pressupostària, en funció de les quantitats sol·licitades i dels diners concedits en cada convocatòria en anys precedents, per tal de poder atendre les dues convocatòries.

Article 9

Una comissió formada pels vicerectors competents en les matèries d’ordenació acadèmica, relacions internacionals i investigació, i també el director del Centre d’Estudis de Postgrau, o les persones que deleguin, avaluaran les sol·licituds presentades.

Article 10

Anualment, el Consell de Direcció establirà la quantitat que es destina a aquests ajuts.

Disposició addicional

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició transitòria

Durant l’any acadèmic 2008-2009 el termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord al Full Oficial de la Universitat.

Disposició final

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de març de 2009
La Rectora, Montserrat Casas
 

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.