logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 306 - Any  XXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8917. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de desembre de 2008 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l’ajudanta Catalina Torres Figuerola amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 116 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament d’Economia Aplicada, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius a l'ajudanta Catalina Torres Figuerola pel període comprès entre l’1 d’octubre i el 18 de desembre de 2008.

Les retribucions que percebrà l'ajudanta esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer).

L'ajudanta Catalina Torres Figuerola gaudirà de la llicència a la Universitat de Stirling (Escòcia).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sra. Directora del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.