logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8916. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de gener de 2009 la qual es nomena secretari del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació el professor Josep Antoni Pérez Castelló.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 63.3 i 65.2, nomèn secretari del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació el professor Josep Antoni Pérez Castelló, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de gener de 2009
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Sra. Gerent de la Universitat.