logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 306 - Any  XXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8918. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de desembre de 2008 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora Margalida Pons Jaume.

D'acord amb l'article 116 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, s'atorga una llicència per estudis a la professora Margalida Pons Jaume pel període comprès entre el 16 de gener i el 30 d’abril de 2009.

De conformitat amb l’article 1 de l’Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer), les retribucions que percebrà la professora esmentada seran el 100 per cent de les retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, sempre que la docència quedi coberta. En tot cas, s’han de respectar les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari («Las licencias para períodos superiores a un año o las sucesivas que, sumadas a las ya obtenidas durante los cinco últimos años, superen dicho período, no darán lugar al reconocimiento de retribución alguna. Para este cómputo no se tendrán en cuenta las licencias que no excedan de dos meses»).

La professora Margalida Pons Jaume gaudirà de la llicència a la Universitat Brown, Rhode Island (EUA).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i Sra. Gerent de la Universitat.