logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8911. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de desembre de 2008 per la qual es nomenen funcionaris interins per substituir temporalment personal funcionari amb reserva de lloc de treball.

Amb les funcions que em confereix l’article 30.1.j) dels Estatuts de la Universitat, en virtut del que preveuen l’article 10.1.b) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’article 15.2.b) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a proposta de la Gerent, atesa la necessitat de substituir personal funcionari amb reserva de lloc de treball, i atès que les persones proposades compleixen les condicions exigides, nomèn funcionaris interins les persones que s'indiquen a l'annex.

Aquests nomenaments són temporals, i els cessaments es produiran, d’acord amb la lletra b) de l’article 16.1 de la Llei 3/2007, en el moment que els funcionaris amb reserva de lloc de treball es reincorporin. El cessament del personal funcionari interí no dóna lloc a indemnització.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Cognoms i nom Grup Nivell Escala Data de nomenament Data de la presa de possessió Unitat Cos
Morell Canals, Ramon C2 14 Auxiliars de serveis bibliotecaris 20-12-08 20-12-08 Servei de Biblioteca i Documentació CE

CG: cossos generals
CE: cossos específics

Palma, 20 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.