logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8910. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de desembre de 2008 per la qual es nomena col·laborador honorífic del Departament de Química el senyor Bartomeu Adrover Fiol.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 105 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn el senyor Bartomeu Adrover Fiol col·laborador honorífic del Departament de Química per a l’any acadèmic 2008-2009.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sra. Directora del Departament de Química i Sra. Gerent de la Universitat.