logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8909. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de desembre de 2008 per la qual es nomena col·laborador honorífic del Departament d’Economia de l’Empresa el senyor Josep Llorenç Mulet Sans.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 105 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn el senyor Josep Llorenç Mulet Sans col·laborador honorífic del Departament d’Economia de l’Empresa per a l’any acadèmic 2008-2009.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Director del Departament d’Economia de l’Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.