logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8912. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de gener de 2009 per la qual es nomena vicedegà de la Facultat de Dret el professor Pedro Grimalt Servera.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a l'article 50.1 i d’acord amb el que estableix l’Acord normatiu 4464/1999, d’11 de maig, pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors de les facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears, nomèn vicedegà de la Facultat de Dret el professor Pedro Grimalt Servera, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del degà (article 50.3 dels Estatuts), l’ha de substituir aquest vicedegà.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de gener de 2009
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Degà de la Facultat de Dret i Sra. Gerent de la Universitat.