logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8899. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de desembre de 2008 per la qual es nomena degà de la Facultat de Dret el professor Santiago José Cavanillas Múgica.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 48.2, 85 i 87, nomèn degà de la Facultat de Dret el professor Santiago José Cavanillas Múgica, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica i Sra. Gerent de la Universitat.