logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8900. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de desembre de 2008 per la qual es disposa que el professor Pedro Grimalt Servera cessi com a vicedegà de la Facultat de Dret.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveu l'article 50.4 d'aquests, dispòs que el professor Pedro Grimalt Servera cessi com a vicedegà de la Facultat de Dret, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou vicedegà.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Degà de la Facultat de Dret i Sra. Gerent de la Universitat.