logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8898. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de desembre de 2008 per la qual es nomenen funcionaris interins per subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d’increment de l’activitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 30.1.j) dels Estatuts de la Universitat, en virtut del que preveuen l’article 10.1.c) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’article 15.2.d) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, segons l’Acord executiu 8297/2007, de 18 de desembre, pel qual s’acorda el canvi de règim jurídic del personal d’administració i serveis amb contracte laboral temporal a funcionari interí, i a proposta de la Gerent, atès que s’ha de «subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d’increment de l’activitat», i atès que les persones proposades compleixen les condicions exigides, nomèn funcionaris interins les persones que s'indiquen a l'annex, per desenvolupar tasques no permanents, amb efectes econòmics i administratius del dia 1 de febrer de 2008.

Aquests nomenaments són temporals i els cessaments es produiran, d’acord amb la lletra d) de l’article 16.1 de la Llei 3/2007, en el moment que els programes temporals finalitzin i, en tot cas, quan s’exhaureixi el termini màxim establert. El cessament del personal funcionari interí no dóna lloc a indemnització.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Cognoms i nom Grup Nivell Escala Data de nomenament Data de la presa de possessió Unitat Cos
Verdera Bonnín, Neus C2 12 Mossos de laboratori 17-12-08 07-01-09 Ed. Anselm Turmeda. Laboratori d’electrònica CE

CE: cossos específics
CG: cossos generals

Palma, 17 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.