logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8897. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de desembre de 2008 per la qual es prorroga la comissió de serveis a la senyora M. Angustias Gálvez Carrillo de Albornoz, que cobreix un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat adscrit al Rectorat, plaça codi 99.

Amb les funcions que em confereix l’article 30 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis a la senyora M. Angustias Gálvez Carrillo de Albornoz per ocupar un lloc de treball de cap de negociat, codi plaça 99, nivell 18, al Rectorat amb efectes econòmics i administratius del dia 16 de gener de 2009 fins al dia 15 de juliol de 2009.

La senyora M. Angustias Gálvez Carrillo de Albornoz, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.