logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8896. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de desembre de 2008 per la qual es prorroga la comissió de serveis amb atribució temporal de funcions com a cap de negociat a la senyora M. Francesca Torrens Coll al Rectorat.

Amb les funcions que em confereix l’article 30 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 88 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es prorroga, amb efectes econòmics i administratius del dia 1 de gener de 2009 fins al dia 30 de juny de 2009, a la senyora M. Francesca Torrens Coll, cap de negociat, nivell 19, amb destinació a l’edifici Ramon Llull, la comissió de serveis amb atribució temporal de funcions al Rectorat.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.