logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8895. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de desembre de 2008 per la qual es prorroga la comissió de serveis amb atribució temporal de funcions com a responsable d’àrea al senyor Jesús Gorrias Pons als serveis administratius de l’edifici cientificotècnic.

Amb les funcions que em confereix l’article 30 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 88 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es prorroga, amb efectes econòmics i administratius del dia 1 de gener de 2009 fins al dia 30 de juny de 2009, al senyor Jesús Gorrias Pons, responsable d’àrea, nivell 23, amb destinació a l’edifici Mateu Orfila i Rotger, la comissió de serveis amb atribució temporal de funcions als serveis administratius de l’edifici cientificotècnic, atès que segueix l’increment conjuntural de les tasques assignades als serveis administratius d’aquest edifici.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.