logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8894. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de desembre de 2008 per la qual es contracta una professora associada en desenvolupament de l’Acord normatiu 1185/1990, de 25 d’octubre.

En virtut del que preveu l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre, i pel que fa a la possibilitat d'establir un programa extraordinari d'accions de plantilla i contractes de personal docent per exempcions de l'activitat docent de determinats càrrecs acadèmics, he resolt, a proposta del Consell de Direcció i atesos els crèdits de disponibilitat immediata prevists a l'article 5 de l'acord normatiu esmentat, que:

La senyora Margalida Munar López sigui contractada com a professora associada (tres hores) de l'àrea de coneixement d’Organització d’Empreses, als efectes d'exempció de les activitats docents del degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Aquesta plaça restarà adscrita al Departament d’Economia de l’Empresa.

Aquest contracte tindrà vigència fins al 30 de setembre de 2009 i, en tot cas, finalitzarà en el moment que cessi el càrrec acadèmic objecte d'exempció. La renovació d'aquest contracte requereix un acord executiu.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Director del Departament d’Economia de l’Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.